Trường Thực nghiệm GDPT Tây Ninh


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

thaodo


Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
Các bạn có thể tải toàn bộ: Đề và đáp án vòng 1 thi Toán tiếng Anh (Math ViOlympic) lớp 4 năm học 2016 - 2017 tại đây.

Exam 1: Sắp xếp


Sắp xếp theo thứ tự bên dưới (từ trái qua phải, từ trên xuống dưới):

(3+4+5)x(2x2-4)14:720-1712:3
12-721:34x23x2+3
The smallest 2 - digit numberTwelve4x5-74x3+2
6x6-211x10+6The value of y if y-4=132x3x3
3x(5+2)5x7-1020x3:2(12-7)x6+1
7x8-171/3 of 120Result of 9x7+19x9-9
1/4 of 320The smallest 3 - digit numberResult of 7x7+55The value of y such that y+12=120
Sum of 36, 37 and 385x5x5500:5+1500:5

Exam 2: Vượt chướng ngại vật


3 years 10 months = … months. Anwers: 46

Alice’s Pet rabbit weighs 500g. Jane’s Pet dog is ten times as heavy as Alice’s Pet rabbit. What is the weight of the dog? Anwers: 5kg

Calculate: 7 + 10 + 13 + 16 + … + M = ... (M is the 91st term of this sequence). Anwers: 12922

Bài giải chi tiết:
Khoảng cách giữa các số hạng là 3
Giá trị của số hạng thứ 91 là: 7 + (91 - 1) x 3 = 277
Tổng của số hạng đầu và số hạng cuối là: 7 + 277 = 284
Giá trị của biểu thức trên là: 284 x 91 : 2 = 12922

Calculate: 15 x 3 x 2 = ... Anwers: 90

Calculate: 93 - 72 : 8 = ... Anwers: 84

Calculate: 205 + 60 x 3 = ... Anwers: 268

Calculate: 432 + 9 x 4 = ... Anwers: 468

Calculate: 9876 : 6 x 6 = ... Anwers: 9876

Find the difference between the fourth and the first number in the sequence: 13; 14; 15; 16; 17; 18. Anwers: 3

Bài giải chi tiết:
16 - 13 = 3

Find the value of a if a : 4 = 12. Anwers: 48

Find the value of a if a x 5 = 125 x 5. Anwers: 125

Find the value of y if 36 - y = 20. Anwers: 16

Find the value of y if y + 8 = 57. Anwers: 49

How many 100g are there in 4kg? Anwers: 40

If 3 x y = 24, then y =... Anwers: 8

If 77 - b = 7, then b =... Anwers: 70

If y - (145+56) = 121, then y =... Anwers: 322

In 48 107, the digit “8” is in the … place. Anwers: Thousands

In the number 4926, the digit “2” is in the … place. Anwers: Tens

John had $84. He spent half of this amount on transport and ¼ of this mount on shirt. How much money did he spend altogether? Anwers: 63

Bài giải chi tiết:
Số tiền John đã sử dụng cho phương tiện di chuyển là: 84 : 2 = ($) 42
Số tiền John đã sử dụng cho áo sơ mi là: 84 : 4 = ($) 21
Số tiền John đã sử dụng là: 84 - 42 - 21 = ($) 63

Mary had 69 boxes of chocolate left after she had sold 110 boxes. If there were 6 pieces of chocolate in each box, how many pieces of chocolate had she at first? Anwers: 1074

Bài giải chi tiết:
Số hộp sô cô la Mary có lúc đầu là: 69 + 110 = 179 (hộp)
Số miếng sô cô la Mary có lúc đầu là: 179 x 6 = 1074 (miếng)

Peter runs faster than Jack. Bob runs faster than Peter and Jack runs faster than John. Who runs the fastest? Anwers: Bob

Subtract 50 from 715. The result is… Anwers: 665

The perimeter of a square is 20cm. What is its area in centimeter square? Anwers: 25

Bài giải chi tiết:
Độ dài các cạnh của hình vuông là: 20 : 4 = 5 (cm)
Diện tích hình vuông là: 5 x 5 = (25cm2)


Which number gives a remainder of 1 when divided by 3. Anwers: 22

Bài giải chi tiết:
22 chia cho 3 dư 1

Van made 30 paper flowers. She gave her friend 1/6 of the flowers. How many flowers did she give her friend? Anwers: 5

Exam 3: Đi tìm kho báu

7780 is … tens more than 4280? Anwers: 350

A group of 9 students shared a box of pen. After they had taken 7 pens each, there were 6 pens left. How many pens were at first? Anwers: 69

Bài giải chi tiết:
Số viết đã chia cho 9 bạn là: 9 x 7 = 63 (cây)
Số viết ban đầu là: 63 + 6= 69 (cây)

Anna sells an umbrella for $12 on a rainy day and $18 on a sunny day. How much more will cost to buy 3 umbrellas on a sunny day than on a rainy day? Anwers: 18

Bài giải chi tiết:
Số tiền chênh lệch giữa giá 1 cái dù che nắng và 1 cái dù che mưa là: 18 - 12 = ($) 6
Số tiền chênh lệch giữa giá 3 cái dù che nắng và 3 cái dù che mưa là: 6 x 3 = ($) 18

Fill the missing number in the blank. 2022 = 2000 + … + 2. Anwers: 20


Find the product of 576 and 5. Anwers: 2880

Find the sum of 24 hundreds, 4 tens and 14 ones. Anwers: 2454

Gina is 2 years 3 months older than her sister. Her sister is 7 years 8 months old. How old is Gina? (Express your answer in year and months). Anwers: 9 years 11 months


Grace wanted to buy a camera. She saved $1 on the 1st day, $3 on the 2nd day, $9 on the 3rd day and $27 on the 4th day. After 6 day Grace saved enough money to buy the camera. How much did the camera cost? Anwers: 364

Bài giải chi tiết:
Ngày thứ 5 Grace để dành được số tiền là: 27 x  3 = 81
Ngày thứ 6 Grace để dành được số tiền là: 81 x  3 = 243
Giá tiền camera là: 1 + 3 + 9 + 27 + 81 + 243 = 364


I am a number. When I am multiplied by 6, the product is 10 greater than the sum 39 and 17. What number am I? Anwers: 11

Bài giải chi tiết:
Tổng của 39 và 17 là: 39 + 17 = 56
Số phải tìm là: (56 + 10) : 6 = 11

John needs 2 weeks 4 days to make a teddy bear. How many days does she need to make 7 teddy bear? Anwers: 126

Mark has 49 stamps, Janes has 298 more than Mark. Alvin has 39 stamps less than Janes. How many stamps do Janes and Alvin have altogether? Anwers: 655

Mr Dung finished polishing his car at 1.25pm. He took 2 hours and 25 minutes to finish this task. At what time did start polishing his car? Anwers: 11am

Mr Foo spent 1 year 5 months in London and 2 years 7 months in Paris. How long was he in the two cities? Anwers: 48

Mrs Devi left her flat at 11.25 am and reaches Joe’s house at 1 pm. How long was the journey from her flat to Joe’s house? Anwers: 1 hour 35 minutes

Tammy bought a pair of pants for $25 and two shirts for $18 each. She gave the cashier two fifty dollar notes. How much change did she receive from the cashier? Anwers: 39

The greatest odd number that can be formed by all the digits 1, 2, 0 and 8 is… Anwers: 8201

The sum of 2 number is 807. If one of the number is 399, what is the other number? Anwers: 408

Toan took 4 weeks to complete his project. Lina took 23 days to complete her project. How much days faster did Lina take to complete her project than Toan? Anwers: 5

Today is Tuesday. What day was it 18 days ago? Anwers: Friday

Three poles measuring 140cm, 1m35cm and 1m65cm are placed in a straight line. What is the total length of the poles? Anwers: 4m40cm

What is the difference between 8909 and 2059? Anwers: 6850

What is the smallest odd number that can be formed using all the digits 3; 6; 1 and 4? Anwers: 1463

What is the value of 4 in 6408? Anwers: 400

Which of the following number is 1000 more than 7680? Anwers: 8680

Which one of the following is the shortest distance (8km3m; 8m3cm; 8km30m; 8m30cm)? Anwers: 8m3cm

thaodo


Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
Các bạn có thể tải toàn bộ: Đề và đáp án vòng 2 thi Toán tiếng Anh (Math ViOlympic) lớp 4 năm học 2016 - 2017 tại đây.

Exam 1: Tìm cặp bằng nhau


144=144x2:29043=9000+40+3
9304=9000+300+415630=3126x5
644:2=(125+36)x21000+2000=12000:4
1234+2766=9000-(3000+2000)2222x2=8888:2
3126x4=5632+68725376+10722=6785+9313
7896-1206-500=7896-(1206+500)8000:4=500x4
8000+3000+1000=7000+50008000+7000=12000+3000
82005=80000+2000+59304=9000+300+4

Exam 2: Đỉnh núi trí tuệ

35 x 456 = 400 x 35 + 35 x … What is the missing number? Answer: 56

89736 = 80000 + 9000 + ___ + 30 + 6. The missing number is… Answer: 700

After rounding off the result of a sum to the nearest hundred, the answer is 2500. Which of the following is most likely to be this answer? Answer: 24 hundred + 50


Compare: 5328 … 5283. Answer: >

How many even number are there between 4006 and 4022? Answer: 7

Bài giải chi tiết:
Số số chẵn giữa 4006 và 4022 là: 4022 - 4006 : 2 - 1 = 7

Fill in the blank with >; =; < 2 hours 30 minutes … 230 minutes. Answer: <

Find the value of P if P : 3 x 5 = 1500. Answer: 900

If 2 x a = 10 and 3 x b = 12, then 4 x a + 6 x b = … Answer: 44

If (a + 15) : 8 = 5, then a = … Answer: 25

If m = 23 then 123 - m = … Answer: 100


If x < 22 + 23 < x + 2, then x = … Answer: 44

It cost $15 to buy 3 books. If Nam want to buy 5 books, he must pay $… Answer: 25

Jaya is 19 years old. Six years ago her mother was three times as old as her. How old is her mother now? Answer: 45

Bài giải chi tiết:
6 năm trước, tuổi của Jaya là: 19 - 6 = 13 (tuổi)
6 năm trước, tuổi của mẹ là: 13 x 3 = 39 (tuổi)
Tuổi của mẹ hiện nay là: 39 + 6 = 45 (tuổi)

Lan has 3 notebooks, her mother gives her 4 notebooks more. How many notebooks does she have altogether? Answer: 7

Of the 48 students, 21 are girls. How many more boys are there than girls? Answer: 6

Bài giải chi tiết:
Số học sinh nam là: 48 - 21 = 27 (bạn)
Số học sinh nam nhiều hơn số học sinh nữ là: 27 - 21 = 6 (bạn)

Mr Nam is twice as old as his daughter. If he is 50 years old now, how old will his daughter be in ten years’ time? Answer: 35


Bài giải chi tiết:
Hiện nay tuổi của ông Nam gấp đôi tuổi con gái, ông ấy 50 tuổi nên tuổi của con gái là: 50 : 2 = 25 (tuổi)
Tuổi của con gái sau 10 năm nữa là: 25 + 10 = 35 (tuổi)

The number of pens is twice the number of pencils in a stationery shop. The number of pencils is 6 times the number of  erasers in the shop. How many times is the number of pens as many as the number of erasers? Answer: 12

Bài giải chi tiết:
Số lượng bút bi gấp số lượng cục tẩy là: 6 x 2 = 12 (lần)

The perimeter of a square is 64cm. How long is each side? Answer: 16

Bài giải chi tiết:
64 x 4 = 16 (cm)

The product of 3 numbers is 72. If two of the numbres are 2 and 3. What is the third number? Answer: 12

Bài giải chi tiết:
Số thứ ba là: 72 : 2 : 3 = 12

The smallest 5 - digit odd number that can be formed using all the digits 5; 0; 1; 9 and 3 is… Answer: 10359

There are 3 times as many children as adults at a garden party. There are 240 children. How many people are there at the party? Answer: 320


Bài giải chi tiết:
Số người trưởng thành là: 240 : 3 = 80 (người)
Tổng số người tham dự bữa tiệc là: 240 + 80 = 320 (người)

What is the number for 40 thousands 5 tens 8 ones? Answer: 40058

What is the value of 8 in 289 763? Answer: 80000

When a pail is half filled with water, its weight is 2kg500g the pail when empty weighs only 1kg. What is the weight of the pail when it is completely filled with water? Answer: 4

Bài giải chi tiết:
Nửa thùng nước (không tính cái thùng) có trọng lượng là: 2kg500g - 1kg = 1kg500g
Cả thùng nước (không tính cái thùng) có trọng lượng là: 1kg500g x 2 = 3kg
Cả thùng nước (tính luôn cái thùng) có trọng lượng là: 3kg + 1kg = 4kg

Which number’s underlined digit is worth 60? Answer: 8563


Which of the following is not divisible by 7? Answer: 74


Which of following numbers is the greatest? Answer: 4732


Write >; =; < in the following blank. 17 - 2 + 4 … 6 x 3 + 1. Answer: =


Exam 3: Sắp xếp


Sắp xếp theo thứ tự bên dưới (từ trái qua phải, từ trên xuống dưới):

658692724896
98999850445155
5171129031290534671
34672452094621156213
56214562896598065982
65988123201123203123205
123277145561145562145879
340000340235

thaodo


Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
Các bạn có thể tải toàn bộ: Đề và đáp án vòng 3 thi Toán tiếng Anh (Math ViOlympic) lớp 4 năm học 2016 - 2017 tại đây.

Exam 1: Vượt chướng ngại vật

4 is just after of 3 and 3 is just before of 4. What is the product of just after and just before of 8? Answer: 63

Giải:
Tích của số liền sau và số liền trước của 8 là: 9 x 7 = 63

At the bus stop, 7 passengers alighted from a bus and 17 passengers boarded it. There were 42 passengers on the bus after that. How many passengers were there on the bus at first? Answer: 32

Giải:
Số hành khách xuống xe buýt là: 7 (hành khách)
Số hành khách lên xe buýt là: 17 (hành khách)
Số hành khách có mặt trên xe buýt sau đó là: 42 (hành khách)
Vậy số hành khách có mặt trên xe buýt trước đó là: 42 + 7 - 17 = 32 (hành khách)

Compare: A = 10 + 32 + 54 + 76 + 98 and B = 54 + 90 + 36 + 12 + 78. Answer: =


Fill in the given sequences with the next consecutive natural number: 2; 4; 6; … Answer: 8

Fill in the given sequences with the next consecutive natural number: 3; 5; 7; … Answer: 9

Fill in the given sequences with the next consecutive natural number: 909; 910; 911; … Answer: 912

Find the value of the following expression: 6000 - 1300 x 2. Answer: 3400

Find the value of the following expression: 9000 + 1000 : 2. Answer: 9500

Find the value of y if: y x 2 = 4826. Answer: 2413

Find the value of y if: y : 3 = 1532. Answer: 4596

Find the value of y if: y - 725 = 8259. Answer: 8984

Find the value of y if: y + 875 = 9936. Answer: 9061

How many 2 - digit even numbers are there? Answer: 45

Giải:
Số số chẵn có 2 chữ số là: (98 - 10) : 2 + 1 = 45 (số)

How many evennumbers between 1 and 20 are there? Answer: 9

Giải:
Số số chẵn giữa số 1 và số 20 là: (18 - 2) : 2 + 1 = 9 (số)

If x + (3 + 4 + 5) = 19 then x = ... Answer: 7

Giải:
x + (3 + 4 + 5) = 19
x + 12 = 19
x = 19 - 12 = 7

If (y + 1) + (y + 2) + (y + 3) + … + (y + 9)= 90 then x = ... Answer: 5

Giải:
(y + 1) + (y + 2) + (y + 3) + … + (y + 9)= 90
Do tổng có 9 số hạng, ta được: 9y + 1 + 2 + 3 + … + 9 = 90
9y + (1 + 9) x 9 : 2 = 90
9y + 45 = 90
9y = 90 - 45
9y = 45
y = 45 : 9 = 5

In a school, there are 840 boys. There are triple as many girls as boys. Find the total people of the school? Answer: 3360

Giải:
Số học sinh nữ gấp 3 lần số học sinh nam và bằng: 840 x 3 = 2520 (học sinh)
Tổng số học sinh của trường là: 840 + 2520 = 3360 (học sinh)

Jean paid $8 for each of her 58 books and had $120 left. How much did she have at first? Answer: 584

Giải:
Số tiền Jean phải trả khi mua 58 quyển sách là: 58 x 8 = 464 ($)
Số tiền Jean có lúc đầu là: 464 + 120 = 584 ($)

Jean’s weekly salary is $30. She spends $21 and saves the remainder every week. How may weeks will she take to save $90? Answer: 10

Giải:
Số tiền Jean để dành trong 1 tuần là: 30 - 21 = ($) 9
Số tuần cần thiết để Jean có thể để dành được $90 là: 90 : 9 = 10 (tuần)

John spent $3146. Lisa spent $1069 more than John. How much did they spend altogether? Answer: 7361

Giải:
Số tiền Lisa đã sài (tiêu) là: 3146 + 1069 = 4215 ($)
Số tiền cả hai đã sài là: 3146 + 4215 = 7361 ($)

The differnce of the least 5 - digit number and the greatest 4 - digit number is ... Answer: 1

Giải:
Hiệu của số nhỏ nhất có 5 chữ số và số lớn nhất có 4 chữ số là: 10000 - 9999 = 1

The next number in the sequence 3; 6; 9; 12; 15; 18; … is ... Answer: 21

Giải:
Số tiếp theo là: 18 + 3 = 21

There are 58 cartons of canned drinks. In each carton, there are 9 canned drinks. How many canned drinks are there altogether? Answer: 522

Giải:
Tổng số lon nước uống là: 58 x 9 = 522 (lon)

Two thousand and five is written as... Answer: 2005

What is the missing number in the blank? 496 x 7 = … + 450. Answer: 3022

What is the place value of digit 5 in this number 45? Answer: 5

What is the place value of digit 5 in this number 456? Answer: 50

What is the place value of digit 5 in this number 12589? Answer: 500

What is the place value of digit 5 in this number 195300? Answer: 5000

Which of the following numbers can be the addition of four consecutive numbers: 29; 18; 11; 15? Answer: 18

Giải:
Xem bài giải tại đây

Exam 2: Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...)

Fill in the blank with the suitable sign (>; =;<)

Câu 1:
Compare: 100 x 5 + 10 x 4 + 6 < 554

Fill in the blank with the suitable number

Câu 7:
1kg of apple costs 2 dollar and 1kg of orange costs 3 dollar more than an apple. Jean bought 10kg of apples and 8kg of oranges. How much did she have to pay for the fruits?
Answer: 60 dollar.

Giải:
1kg táo giá 2 dollar
1kg cam giá mắc hơn 1kg táo 3 dollar. Suy ra: 1kg cam có giá là: 2 + 3 = 5 (dollar)
Jean mua 10kg táo hết: 10 x 2 = 20 (dollar)
Jean mua 8kg cam hết: 8 x 5 = 40 (dollar)
Tổng số tiền Jean phải trả là: 20 + 40 = 60 (dollar)

Câu 7:
6 is just after of 5 and 5 is just before of 6. What is the product of just after and just before of 10?
Answer: 99

Giải:
11 x 9 = 99

Câu 9:
248 boys and 418 girls were divided into groups of 9. How many groups were there altogether?
Answer: 74 groups.

Giải:
Tổng số học sinh cả nam và nữ là: 248 + 418 = 666 (bạn)
Số nhóm lập được là: 666 : 9 = 74 (nhóm)

Câu 9:
A number has a digit 3 in ones place. It is greater than 64 but less than 82. What number is it?
Answer: 73

Giải:
Số có chữ số hàng đơn vị là 3
Số đó lớn hơn 64 nhưng nhỏ hơn 82
Vậy số đó là 73

Câu 9:
Ali bought 7 computers at 218 dollar each. How much did he spend altogether?
Answer: He spent 1526 dollar.

Giải:
218 x 7 = 1526

Câu 7:
Anna has 206 stickers and Mary has 78 stickers. How many stickers must Anna give to Mary so that they have the same number of stickers?
Answer: 64 stickers.

Giải:
Anna có nhiều hơn Mary số nhãn dán là: 206 - 78 = 128 (miếng)
Số nhãn dán Anna phải cho Mary để hai bạn có số nhãn dán bằng nhau là: 128 : 2 = 64 (miếng)

Câu 4:
Fill in the sequence with the missing number in order to have 3 consecutive natural numbers.
86; 87; 88

Câu 2:
Fill in the sequence with the missing number in order to have 3 consecutive natural numbers.
99; 100; 101

Câu 3:
Fill in the sequence with the missing number in order to have 3 consecutive natural numbers.
897; 898; 899

Câu 4:
Find the number a, 0 is the units digit and 68 < a <74.
Answer: a = 70.

Giải:
Số có chữ số hàng đơn vị là 0
Số đó lớn hơn 68 nhưng nhỏ hơn 74
Vậy số đó là 70

Câu 6:
Find the product of 7 tens and 7 ones.
Answer: 490

Giải:
70 x 7 = 490

Câu 2:
How many double digit numbers are there?
Answer: 90 numbers.

Giải:
Số số hạng có 2 chữ số là: (99 - 10) : 2 + 1 = 90 (số)

Câu 10:
If A is divided by 9 then the sum of the quotient and 9 is the greatest 2-digit number. Find the value of A.
Answer: A = 810

Giải:
Số lớn nhất có 2 chữ số là: 99
Thương của A chia cho 9 là: 99 - 9 = 90
Số A là: 90 x 9 = 810

Câu 6:
Jean has 3014 beads. She has 497 beads less than Gillian. How many beads do they have altogether?
Answer: They have 6525 beads altogether.

Giải:
Số hạt Gillian có là: 3014 + 497 = 3511 (hạt)
Tổng số hạt cả hai bạn có là: 3014 + 3511 = 6525 (hạt)

Câu 10:
Mark earns 70 dollar in 2 hours. He will earn 175 dollar in 5 hours.

Giải:
Số tiền Mark kiếm được trong 1 giờ là: 70 : 2 = 35 (dollar)
Số tiền Mark sẽ kiếm được trong 5 giờ là: 35 x 5 = 175 (dollar)

Câu 10:
Mr Junior bought 1 magazine, 1 book and 1 pen. The pen costs 5 dollar, the book costs 31 dollar more than the pen. The magazine costs twice as much as the book. How much did he spend on the three things?
Answer: He spent 113 dollar.

Giải:
1 cây viết có giá là 5 dollar
1 quyển sách có giá là: 5 + 31 = 36 (dollar)
1 quyển tạp chí có giá là: 36 x 2 = 72 (dollar)
Số tiền Junior phải trả là: 5 + 36 + 72  = 113 (dollar)

Câu 5:
The perimeter of a square garden is 36m. What is its area?
Answer: Its area is 81 m2.

Giải:
Cạnh hình vuông là: 36 : 4 = 9 (m)
Chu vi hình vuông là: 9 x 9 = 81 (m2)

Câu 10:
The product of 40 and a number m, is a 2-digit number that greater than 40. The value of m is 2

Giải:
Nếu m = 1 thì tích là: 40 x 1 = 40 (loại)
Nếu m = 2 thì tích là: 40 x 2 = 80 > 40 (lấy)
Nếu m = 3 thì tích là: 40 x 3 = 120 > 100 (loại)
Vậy m = 2

Câu 6:
There are 56 apples in a basket. 1/4 of them are green and the rest are red. How many red apples are there?
Answer: There are 42 red apples.

Giải:
Số táo xanh là: 56 : 4 = 14 (quả)
Số táo đỏ là: 56 - 14 = 42 (quả)

Câu 7:
What is the smallest even number such that it is the product of 9 and a number?
Answer: 0

Giải:
Số chẵn nhỏ nhất là kết quả của phép nhân của 9 với một số là 0

Câu 8:
What is the smallest number you can make by using all of the following digits? 8; 0; 2
Answer: 208

Câu 2:
Write the words in number form which consist of: 6 hundred thousands, 3 ten thousands, 4 thousands and 2 units.
Answer: 634002

Câu 8:
Write the words in number form which consist of: 7 hundred thousands, 6 thousands, 3 hundreds, 4 tens and 2 units.
Answer: 706342

Câu 3:
Write the words in number form which consist of: 7 ten thousands, 6 thousands, 3 hundreds, 4 tens and 2 units.
Answer: 76342

Exam 3: Đi tìm kho báu

9 x 9 = □ x 9 + 9 + 9 + 9 + 9. The missing number in the box is… Answer: 5


10 thousands, 15 hundreds, 2 tens is the same as... Answer: 11520

A number when divided by 6 gives a quotient 347. Find the number. Answer: 2082

Giải:
347 x 6 = 2082

A square has an area of 81 cm2. Find the perimeter of the square. Answer: 36

Giải:
Diện tích hình vuông là 81cm2. Suy ra cạnh hình vuông là 9cm
Vậy chu vi hình vuông là: 9 x 4 = 36 (cm)

Adding 29 to the greatest 2 - digit number then dividing the sum by 4, we get… Answer: 32

Giải:
29 + 99 = 128
128 : 4 = 32

Emily is 1 year younger than Anna. Barbara is 9 years old. Madison is 3 years older than Barbara and 2 years older than Anna. How old is Emily? Answer: 9

Giải:
Barbara 9 tuổi
Madison lớn hơn Barbara 3 tuổi. Vậy Madison 12 tuổi
Madison lớn hơn Anna 2 tuổi. Suy ra: Anna 10 tuổi
Emily nhỏ hơn Anna 1 tuổi. Vậy Emily 9 tuổi

Fill in the blank: Number “one hundred thousand” is written as... Answer: 100000

Fill in the blank: Number “seventy thousand” is written as... Answer: 70000

Fill in the blank: Number “two hundred eighty thousand” is written as… Answer: 280000

Fill in the blank with the previous consecutive natural number. …; 1. Answer: 0

Fill in the blank with the previous consecutive natural number: …; 105. Answer: 104

Fill the suitable digit in the blank: 471… < 4711. Answer: 0

Fill the suitable digit in the blank: 25367 > …5367. Answer: 1

Fill the suitable digit in the blank: 6…524 > 68524. Answer: 9

Fill the suitable digit in the blank: 282828 < 28282... Answer: 9

Find a number that contains 4 ten thousands, 3 hundreds, 2 tens and 1 ones. Answer: 40321

Find the natural number y if the units digit is 0 and 38 < y < 48. Answer: 40

Giải:
y có chữ số hàng đơn vị là 0 và 38 < y < 48. Suy ra y = 40

Find y such that y : 6 = 14 x 2. Answer: 168

John bought 2 books, 3 erasers and 4 pencils for $87. The cost of 1 book and 2 pencils was $21. What was the cost of one eraser? Answer: 15

Giải:
Giá của 1 quyển sách và 2 cây viết chì là $21. Suy ra: Giá của 2 quyển sách và 4 cây viết chì là: 21 x 2 = 42 ($)
Giá của 2 quyển sách, 3 cục tẩy và 4 cây viết chì là $87. Suy ra: Giá của 3 cục tẩy là: 87 - 42 = 45 ($)
Vậy giá của 1 cục tẩy là: 45 : 3 = 15 ($)

Mary has a total 280 eggs. Using these eggs she will fill empty cartons that each carton holds 8 eggs. How many cartons are needed to hold all of eggs? Answer: 35

Giải:
Số vỉ đựng trứng cần là: 280 : 8 = 35 (vỉ)

Mrs Hoa had 2kg of sugar. She used ¼ of that to make a cake. How many grams of sugar does she have left? Answer: 1500

Giải:
Đổi 2kg = 2000g
Số đường đã dùng làm bánh là: 2000 : 4 = 500 (g)
Số đường còn lại là: 2000 - 500 = 1500 (g)

One case can hold 4 boxes, each box can hold 4 binders. How many cases are needed to hold 256 binders? Answer: 16

Giải:
Số hộp keo đựng trong 4 thùng là: 4 x 4 = 16 (hộp)
Số thùng cần dùng là: 256 : 16 = 16 (thùng)

There area of the figure is m2. Answer: 88


Giải:
Ta có thể chia hình trên thành 2 hình chữ nhật để tính
Hình chữ nhật thứ nhất có chiều dài là 12m và chiều rộng là 5m. Diện tích của nó là: 12 x 5 = 60 (m2)
Hình chữ nhật thứ hai có chiều dài là 7m và chiều rộng là 9m - 5m = 4m. Diện tích của nó là: 7 x 4 = 28 (m2)
Diện tích của hình cần tính là: 60 + 28 = 88 (m2)

There is a row of chairs. Tim sits on one of the chairs. There are 7 chairs on his left and 9 chairs on his right. How many chairs are there altoghether? Answer: 17

Giải:
Số ghế trong hàng là: 7 + 9 + 1 = 17 (ghế)

Using the digits 3, 5, 8, 6 and 4 to form the greatest distinct 5 - digit even number. Answer: 86534

Giải:
Số lớn nhất có 5 chữ số khác nhau viết được bởi các số 3, 5, 8, 6 và 4 là 86534

Using all three digits 6; 1; 3 to write a number which is smaller than 140. Answer: 136

Giải:
Số nhỏ nhất viết được bởi tất cả các số 6; 1; 3 là 136

thaodo


Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
Bài 1 Vòng 3, có một bài dù đã đọc đi, đọc lại nhiều lần nhưng mình vẫn không hiểu ý người ra đề muốn gì. Rất mong các bạn giúp mình giải bài này.

Xem lý lịch thành viên

nivuli


Thành viên mới
Thành viên mới
Bài đó có nghĩa là: Số nào trong các số sau đây có thể là tổng của 4 số tự nhiên liên tiếp: 29, 18, 11, 15.
Câu trả lời sẽ là 18 vì tổng của 4 số tự nhiên liên tiếp luôn là 1 số chẵn.

thaodo


Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
Cám ơn bạn đã trợ giúp. Xin phép bạn cho mình cập nhật bài này vào trong file cho phép mọi người tải về sử dụng nhé. Very Happy
Xem lý lịch thành viên

thaodo


Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
Các bạn có thể tải toàn bộ: Đề và đáp án vòng 4 thi Toán tiếng Anh (Math ViOlympic) lớp 4 năm học 2016 - 2017 tại đây.

Bài thi số 1: Sắp xếp


Sắp xếp theo bảng bên dưới (từ trái qua phải, từ trên xuống dưới):


Bài thi số 2: Đi tìm kho báu

8 liters of oil is filled in the fisrt can; 6 liters of oil is filled in the second can. How many liters are there in each can if they are filled equally? Answer: 7

Giải:
Can thứ nhất chứa 8 lít dầu
Can thứ hai chứa 6 lít dầu
Trung bình mỗi can chứa số lít dầu là: (8 + 6) : 2 = 7

Convert: 1/5 century = … years. Answer: 20

Convert: 1/4 day = … hours. Answer: 6

Convert: 1/3 day = … hours. Answer: 8

Convert: 1/2 century = … years. Answer: 50

Convert: 1/2 day = … hours. Answer: 12

Convert: 2 hours = …minutes. Answer: 120

Convert: 2kg = …g. Answer: 2000

Convert: 5kg = …g. Answer: 5000

How many 2 - digit numbers can you make by using 1; 0; 3; 4? Answer: 12

Giải:
Có 3 cách chọn hàng chục (loại chữ số 0)
Có 4 cách chọn hàng đơn vị
Theo quy tắc nhân, ta có: 3 x 4 = 12 (số)

How many 2 - digit numbers can you make by using 1; 2; 3 and 4? Answer: 16

Giải:
Có 4 cách chọn hàng chục
Có 4 cách chọn hàng đơn vị
Theo quy tắc nhân, ta có: 4 x 4 = 16 (số)

How many 3 - digit numbers can you make by using 1; 2; and 3? Answer: 27

Giải:
Có 3 cách chọn hàng trăm
Có 3 cách chọn hàng chục
Có 3 cách chọn hàng đơn vị
Theo quy tắc nhân, ta có: 3 x 3 x 3 = 27 (số)

Find the arithmetic mean of consecutive numbers from 1 to 7. Answer: 4

Giải:
Trung bình cộng của các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 7 là: (1 + 7) : 2 = 4

Find the arithmetic mean of consecutive numbers from 1 to 15. Answer: 8

Giải:
Trung bình cộng của các số liên tiếp từ 1 đến 15 là: (1 + 15) : 2 = 8

Find the arithmetic mean of consecutive numbers from 1 to 99. Answer: 50

Giải:
Trung bình cộng của các số liên tiếp từ 1 đến 99 là: (1 + 99) : 2 = 50

Find the arithmetic mean of consecutive numbers from 3 to 11. Answer: 7

Giải:
Trung bình cộng của các số liên tiếp từ 3 đến 11 là: (3 + 11) : 2 = 7

Find the arithmetic mean of consecutive numbers from 5 to 17. Answer: 11

Giải:
Trung bình cộng của các số liên tiếp từ 5 đến 17 là: (5 + 17) : 2 = 11

How many years are there in 4 centuries? Answer: 400

Giải:
4 thế kỉ có số năm là: 100 x 4 = 400 (năm)

If A; B and C are odd numbers such that A < B < C and A + B + C = 23 then the possible greatest value of C is… Answer: 19

Giải:
C có giá trị lớn nhất khi A và B có giá trị nhỏ nhất
Vì A, B là các số lẻ và A < B nên ta có: A = 1, B = 3
Suy ra: C = 23 - 1 - 3 = 19

If a = 10; b = 12 and the average of a, b, c is 17 then c = … Answer: 29

Giải:
Tổng của ba số là: 17 x 3 = 51
Suy ra: c = 51 - 10 - 12 = 29

If the average of m and 9 is 14. Then m = ... Answer: 19

Giải:
Tổng hai số là: 14 x 2 = 28
Giá trị của m là: 28 - 9 = 19

If the average of three distinct numbers is 18 then the possible greatest value for one of these numbers is ... Answer: 53

Giải:
Số hạng thứ ba có giá trị lớn nhất khi số hạng thứ nhất và số hạng thứ hai có giá trị nhỏ nhất
Vì là ba số khác nhau nên ta có: Số hạng thứ nhất l là 0 và số hạng thứ hai là 1
Suy ra: Số hạng thứ ba là: 18 x 3 - 0 - 1 = 53

If the average of y; y + 2 and y + 4 is 12. Then y = ... Answer: 10


Giải:
y + (y + 2) + (y + 4) = 12 x 3 = 36
3 x y = 36 - 6
y = 30 : 3 = 10

The average of 51; 64 and y is 124. Then y = ... Answer: 257

Giải:
Tổng của ba số là: 124 x 3 = 372
Giá trị của y là: 372 - 51 - 64 = 257

The average of the natural numbers from 9 to 21 is... Answer: 15

Giải:
Trung bình cộng của các số tự nhiên từ 9 đến 21 là: (9 + 21) : 2 = 15

There are 8 packs of cookies, each of them weighs 150g. There are also 4 packs of candies, each of them weighs 200g. How many kilograms of cookies and candies are there altogether? Answer: 2

Giải:
Khối lượng của 8 gói bánh là: 150 x 8 = 1200 (g)
Khối lượng của 4 gói kẹo là: 200 x 4 = 800 (g)
Tổng khối lượng của bánh và kẹo là: 1200 + 800 = 2000 (g)
Đổi 2000g = 2kg

There are 28, 27, 32 and 37 students in 4 classses 4A, 4B, 4C and 4D respectively. What is the average number of students in each class? Answer: 31

Giải:
Tổng số học sinh của 4 lớp là: 28 + 27 + 32 + 37 = 124
Số trung bình của học sinh mỗi lớp là: 124 : 4 = 31

Write down the greatest even 3 - digit number. Answer: 998

Write down the greatest odd 3 - digit number. Answer: 999

Bài thi số 3: Vượt chướng ngại vật

56 + 87 = 87 + … The missing number is ... Answer: 56

98 + 72 = 72 + … The missing number is ... Answer: 98

A fish weighs 1kg700g, a hundle of average weighs 300g. How many kilograms do they weigh in total? Answer: 2

Giải:
1.7kg + 0.3kg = 2kg

Every 2 jackets cost $30 and every 4 coats cost $40. Find the total cost of 8 such jackets and 16 such coats? Answer: 280

Giải:
Giá tiền 8 cái áo khoác là: 30 : 2 x 8 = 120 ($)
Giá tiền 16 cái áo lạnh là: 40 : 4 x 16 = 160 ($)
Tổng giá trị của 8 cái áo khoác và 16 cái áo lạnh là: 120 + 160 = 280 ($)

Find the value of a such that: 115 x 99 = 110 x 99 + 10 x 99 - a x 99. Answer: 5

Giải:
Ta có: 115 x 99 = 110 x 99 + 10 x 99 - a x 99 = (110 + 10 - a) x 99
Suy ra: 110 + 10 - a = 115
Vậy: a = 5

Find the value of x such that: x - 3925 = 1527. Answer: 5452

Giải:
x - 3925 = 1527
x = 1527 + 3925
x = 5452

Find the value of x such that: x - 3925 = 1559. Answer: 5484

Giải:
x - 3925 = 1559
x = 1559 + 3925
x = 5484

Find the value of y, if 58 < y < 62 and y is an even number. Answer: 60

Jenny, Mary and Anna have a total 390 stamps. Jenny has 39 stamps more than Anna and Anna has 45 stamps more than Mary. How stamps does Jenny have? Answer: 171

Giải:
Gọi a là số tem của Jenny, b là số tem của Mary, c là số tem của Anna
Theo bài ra ta có:
a + b + c = 390 (1)
c = a - 39 (2)
b = c - 45 (3)
Thay (2) vào (3), ta được: b = a - 39 - 45 (4)
Thay (2) và (4) vào (1), ta được: a + a - 39 - 45 + a - 39  = 390
3 x a = 390 + 39 + 45 + 39 = 513
a = 513 : 3 = 171

If a + b = 279, a < b and there are 13 odd numbers between a and b. Then the value of a is ... Answer: 126

Giải:
Tổng của a và b là: 279
Giữa a và b có 13 số lẻ. Suy ra: Hiệu b - a là: 13 x 2 + 1 = 27
Giá trị của a là: (279 - 27) : 2 = 126

In this figure, MNPQ is a square. Each its side is 15cm long. MGHQ is a rectangle and its width is 12cm shorter than its length. The perimeter of the rectangle GNPH is ...cm. Answer: 54


Giải:
Chu vi của hình chữ nhật GNPH là: (15 + 12) x 2 = 54

The 20th century starts in 1901. It ends in … Answer: 2000

The 21st century starts in 2001. It ends in … Answer: 2100

The average of all 3 - digit even numbers is ... Answer: 549

Giải:
Trung bình cộng của tất cả các số chẵn có 3 chữ số là: (100 + 998) : 2 = 549

The average of all 4 - digit even numbers is ... Answer: 5499

Giải:
Trung bình cộng của tất cả các số chẵn có 4 chữ số là: (1000 + 9998) : 2 = 5499

The average of all numbers that are smaller than 1000 is ... Answer: 499

Giải:
Trung bình cộng của tất cả các số chẵn nhỏ hơn 1000 là: (0 + 998) : 2 = 499

The average of five consecutive numbers is 105. Find the greatest number? Answer: 107

Giải:
105 là số hạng thứ ba
Số lớn nhất là số hạng thứ năm và có giá trị bằng: 105 + 2 = 107

The average of five numbers is 20. The average of the five numbers is 16 when one of the numbers is changed to 4. What is the original value of the changed number? Answer: 24

Giải:
Tổng của năm số ban đầu là: 20 x 5 = 100
Tổng của năm số sau khi thay đổi là: 16 x 5 = 80
Hiệu của hai tổng là: 100 - 80 = 20
Giá trị của số đã thay đổi là: 20 + 4 = 24

The average of four numbers is 25. The average of the four numbers is 23 when one of the numbers is changed to 6. What is the original value of the changed number? Answer: 14

Giải:
Tổng của bốn số ban đầu là: 25 x 4 = 100
Tổng của bốn số sau khi thay đổi là: 23 x 4 = 92
Hiệu của hai tổng là: 100 - 92 = 8
Giá trị của số đã thay đổi là: 8 + 6 = 14

The average of six numbers is 10. The average of the six numbers is 8 when one of the numbers is changed to 3. What is the original value of the changed number? Answer: 15

Giải:
Tổng của sáu số ban đầu là: 10 x 6 = 60
Tổng của sáu số sau khi thay đổi là: 8 x 6 = 48
Hiệu của hai tổng là: 60 - 48 = 12
Giá trị của số đã thay đổi là: 12 + 3 = 15

The difference of 10999 and the least 3 - digit number is … Answer: 10899

Giải:
Hiệu của 10999 và số nhỏ nhất có 3 chữ số là: 10999 - 100 = 10899

The difference of 10999 and the least 4 - digit number is … Answer: 9999

Giải:
Hiệu của 10999 và số nhỏ nhất có 4 chữ số là: 10999 - 1000 = 9999

The greatest 3 - digit number is ... Answer: 999

The greatest 4 - digit number is … Answer: 9999

The last digit of the product 2 x 4 x 6 x … x 78 is ... Answer: 0

Giải:
Tích trên có số 10 nên chữ số tận cùng của tích trên là chữ số 0

The last digit of the product 3 x 5 x 7 x 9 x 11 is ... Answer: 5

Giải:
Tất cả các số hạng của tích trên đều lẻ và có 1 chữ số 5 nên chữ số tận cùng của tích trên là chữ số 5

The figure below is made up of 4 squares its perimeter is 40cm. What is the area of one square? Answer: 16


Giải:
Số cạnh để tính chu vi của 4 hình vuông là: 3 + 2 + 1 + 1 + 2 + 1 = 10 (cạnh)
Số đo của mỗi cạnh là: 40 : 10 = 4 (cm)
Diện tích của một hình vuông là: 4 x 4 = 16 (cm2)

thaodo


Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
Các bạn có thể tải toàn bộ: Đề và đáp án vòng 5 thi Toán tiếng Anh (Math ViOlympic) lớp 4 năm học 2016 - 2017 tại đây.

Bài thi số 1: Tìm cặp bằng nhau


3182 = 4936 - 17543189 = 1360 + 1829
3303 = 1745 + 15583312 = 5136 - 1824
3327 = 1824 + 15033354 = 5136 - 1782
5398 = The value of x such that x + 2341 = 77395452 = The value of x such that x - 3925 = 1527
5656 = 22624 : 45690 = 7472 - 1782
5691 = 2726 + 29655718 = 7472 - 1754
5925 + 6378 = 5925 + 63786316 = 4562 + 1754
6318 = 3159 x 26490 = 9352 - 2862
6492 = 2164 x 36959 = 20877 : 3
6960 = 1824 + 51369200 = 1840 x 5
9254 = 7472 + 17829630 = 5978 + 3652
10000 = The difference of 10999 and the greatest 3 - digit number10107 = The value of y such that y - 2314 = 7793
10134 = The value of y such that y - 7793 = 234112114 = 9352 + 2762
12119 = 2762 + 935712788 = 4936 + 7852
17288 = 7836 + 945299999 = The greatest 5 - digit number

Bài thi số 2: Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...)

Câu 10:
A fruit seller had 150 apples and 90 pears for sale. After selling some of them, he had 32 apples and 29 pears left. How many more apples than pears did he sell?
Answer: He sold 57 more apples than pears.

Giải:
Số quả táo đã bán là: 150 - 32 = 118 (quả)
Số quả lê đã bán là: 90 - 29 = 61 (quả)
Số quả táo đã bán nhiều hơn số quả lê đã bán là: 118 - 61 = 57 (quả)

Câu 9:
An MTR train left Kovan Station with 259 male and 678 female passengers. At Hougang Station, 588 passengers alighted and only 30 female passengers boarded the train. How many passengers were there in the train then?
Answer: 379 passengers.

Giải:
Số hành khách trên tàu lúc đầu là: 259 + 678 = 937 (người)
Số hành khách xuống tàu là: 588 (người)
Số hành khách lên tàu là: 30 (người)
Số hành khách trên tàu lúc sau là: 937 - 588 + 30 = 379 (người)

Câu 9:
Anna spent 472 dollars on food, 89 dollars on bus fares and saved 302 dollars. Tom had the same amount of money as Anna but he saved 38 more dollars than Anna. How much did he spend in all?
Answer: He spent 523 dollars.

Giải:
Số tiền Anna có là: 472 + 89 +302 = 863 (dollars)
Số tiền Tom để dành là: 302 + 38 = 340 (dollars)
Số tiền Tom đã chi tiêu là: 863 - 340 = 523 (dollars)

Câu 3:
Calculate: 3512 + 4231 = 7743

Câu 4:
Calculate: 4712 + 2131 = 6843

Câu 7:
Find the difference between 10 thousands and 736 tens.
Answer: The difference is 2640

Giải:
10 thousands là: 10000
736 tens là: 7360
Hiệu hai số là: 10000 - 7360 = 2640

Câu 8:
Find the sum of all even numbers in the list below:
342, 449, 230, 1887, 408, 7360, 1755
Answer: The sum is 8340

Giải:
Tổng của tất cả các số chẵn đã cho là: 342 + 230 + 408 + 7360 = 8340

Câu 2:
Four numbers: 7922, 3896, 7897, 3893 are on a board. What is the difference between the largest odd number and the smallest even number?
Answer: The difference is 4001

Giải:
Số lẻ lớn nhất là: 7897
Số chẵn nhỏ nhất là: 3896
Hiệu hai số là: 7897 – 3896 = 4001

Câu 9:
Given 4 digits: 4, 6, 2, 0.
What is the difference of the largest and the smallest 4-digit numbers that can be formed from these digits. Use each digit only ones.
Answer: The difference is 4374

Giải:
Số lớn nhất có 4 chữ số tạo bởi 4 chữ số đã cho là: 6420
Số nhỏ nhất có 4 chữ số tạo bởi 4 chữ số đã cho là: 2046
Hiệu hai số là: 6420 - 2046 = 4374

Câu 10:
How many 2-digit numbers are there from 11 to 27?
Answer: There are 17 numbers.

Giải:
Số có 2 chữ số từ 11 đến 27 là: (27 - 11) + 1 = 17 (số hạng)

Câu 6:
How many hundreds are there in the sum of 3589, 1895, 388 and 3003?
Answer: 88

Giải:
Tổng các số trên là: 3589 + 1895 + 388 + 3003 = 8875
Số lượng trăm trong tổng các số trên là: 8875 : 100 = 88 (dư 75)

Câu 3:
How many hundreds are there in 2016?
Answer: 20

Giải:
Số lượng trăm trong số 2016 là: 20

Câu 5:
I add 356 to a number. The result is twice the difference of 4252 and 169. What is the number?
Answer: The number is 7810

Giải:
Hai lần hiệu của 4252 and 169 là: (4252 - 169) x 2 = 8166
Số phải tìm là: 8166 - 356 = 7810

Câu 4:
If 1893 - m = 1257, then m = 636

Câu 1:
If 3241 - m = 187, then m = 3054

Câu 9:
In a 4-digit number, the ones digit is the possible largest number, the hundreds digit is the smallest odd number and the tens digit is 1 more than the hundreds digit. The thousands digit is the sum of the hundreds and the tens digit. Find the number.
Answer: The number is 3129

Giải:
Số phải tìm có chữ số hàng đơn vị là số lớn nhất. Suy ra: Chữ số hàng đơn vị là: 9
Số phải tìm có chữ số hàng trăm là số lẻ nhỏ nhất. Suy ra: Chữ số hàng trăm là: 1
Số phải tìm có chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng trăm là 1 đơn vị. Suy ra: Chữ số hàng chục là: 2
Số phải tìm có chữ số hàng nghìn bằng tổng của chữ số hàng trăm cộng với chữ số hàng chục. Suy ra: Chữ số hàng nghìn là: 1 + 2 = 3
Số phải tìm là: 3129

Câu 5:
Joanne is 28 years older than Melvin. Mabel is 16 years younger than Joanne. If Mabel is 43 years old, find the total age of them.
Answer: 133 years old.

Giải:
Joanne lớn hơn Melvin 28 tuổi. Mabel nhỏ hơn Joanne 16 tuổi. Mabel thì 43 tuổi. Suy ra:
Tuổi của Joanne là: 43 + 16 = 59 (tuổi)
Tuổi của Melvin là: 59 - 28 = 31 (tuổi)
Tổng số tuổi của 3 người đó là: 43 + 59 + 31 = 133 (tuổi)

Câu 10:
Kenny had 863 dollars. He spent 472 dollars on food, 89 dollars on bus fares and saved the rest. Valeie had the same amount of money as Kenny but she saved 38 more dollars than Kenny. How much did she save?
Answer: She saved 340 dollars.

Giải:
Số tiền Kenny để dành là: 863 - 472 - 89 = 302 (dollars)
Số tiền Valeie để dành là: 302 + 38 = 340 (dollars)

Câu 9:
Mark has 68 more books than Michael. Tom has 21 fewer books than Mark. They have 865 books in all. How many books does Mark have?
Answer: Mark has 318 books.

Giải:
Mark có nhiều hơn Michael 68 quyển sách. Tom có ít hơn Mark 21 quyển sách. Tổng số sách 3 người họ có là 865 quyển
Gọi a là số quyển sách của Mark, b là số quyển sách của Michael và c là số quyển sách của Tom
Theo bài ra ta có:
b = a - 68 (1)
c = a - 21 (2)
a + b + c = 865 (3)
Thay (1) và (2) vào (3), ta được:
a + a - 68 + a - 21 = 865
3 x a = 865 + 68 + 21
a = 954 : 3 = 318 (quyển sách)

Câu 9:
Mr Tan is 35 years older than his son and Mrs Tan is 8 years younger than Mr Tan. 10 years ago, his son was 17 years old. Find the total age of them now.
Answer: 143 years old

Giải:
Ông Tan lớn hơn con trai 35 tuổi. Bà Tan trẻ hơn ông Tan 8 tuổi. 10 năm trước con trai ông Tan 17 tuổi. Suy ra:  
Tuổi của con trai hiện nay là: 17 + 10 = 27 (tuổi)
Tuổi của ông Tan hiện nay là: 27 + 35 = 62 (tuổi)
Tuổi của bà Tan hiện nay là: 62 - 8 = 54 (tuổi)
Tổng số tuổi của 3 người họ là: 27 + 62 + 54 = 143 (tuổi)

Câu 6:
Subtract 85 from the sum of 2348 and 788. How many tens are there in the result?
Answer: 305

Giải:
Tổng của 2348 và 788 là: 2348 + 788 = 3136
Hiệu của 3136 và 85 là: 3136 - 85 = 3051
Số lượng chục trong số 3051 là: 305

Câu 10:
The average of two numbers is 234 and the smaller number is 106. What is the larger number?
Answer: The larger number is 362

Giải:
Tổng của hai số là: 234 x 2 = 468
Số lớn là: 468 - 106 = 362

Câu 2:
The value of 6132 + 1584 is 7716

Câu 2:
The value of 7142 + 2284 is 9426

Câu 6:
There are 1200 animals. 125 of them are cats, 89 of them are dogs and the rest are goats. How many more goats than cats are there?
Answer: There are 861 more goats than cats.

Giải:
Số lượng con dê là: 1200 - 125 - 89 = 986 (con)
Số lượng con dê nhiều hơn con mèo là: 986 - 125 = 861 (con)

Câu 8:
There are 1230 bottles in a factory. 289 of them are red. There are 259 more blue bottles than red bottles. The rest are purple bottles. How many purple bottles are there in the factory?
Answer: There are 393 purple bottles.

Giải:
Số lượng chai màu đỏ và xanh là: 289 x 2 + 259 = 837 (cái)
Số lượng chai màu tím là: 1230 - 837 = 393 (cái)

Câu 5:
There are three numbers. The first number is 87 less than the second number. The third number is 28 more than the second number. The second number is 300. Find the sum of the first number and the third number.
Answer: The sum is 541

Giải:
Số thứ nhất là: 300 - 87 = 213
Số thứ ba là: 300 + 28 = 328
Tổng của số thứ nhất và số thứ ba là: 213 + 328 = 541

Câu 4:
What is the missing number?
2734 + ... = 5360
Answer: 2626

Câu 4:
What is the missing number?
2734 + ... = 8375
Answer: 5641

Câu 8:
What is your answer if you add 32 tens and 18 ones to the difference of 5000 and 32 hundreds?
Answer: Your answer is 2138

Giải:
32 hundreds là: 32 x 100 = 3200
32 tens là: 32 x 10 = 320
18 ones là: 18 x 1 = 18
Hiệu của 5000 và 32 hundreds là: 5000 - 3200 = 1800
Tổng phải tìm là: 320 + 18 + 1800 = 2138

Bài thi số 3: Đi tìm kho báu

A table and a bed cost $1350. A vacuum cleaner and a bed cost $1228. If the table costs $450, find the cost of the vacuum cleaner. Answer: 328


Giải:
Giá tiền 1 cái giường là: 1350 - 450 = 900 ($)
Giá tiền 1 cái máy hút bụi là: 1228 - 900 = 328 ($)

How many rectangles are there in the figure? Answer: 6


Giải:
Có 3 hình chữ nhật đơn
Có 2 hình chữ nhật tạo bởi 2 hình chữ nhật khác
Có 1 hình chữ nhật tạo bởi 3 hình chữ nhật khác
Số hình chữ nhật có trong hình là: 3 + 2 + 1 = 6 (hình)

How many rectangles are there in the figure? Answer: 10


Giải:
Có 4 hình chữ nhật đơn
Có 3 hình chữ nhật tạo bởi 2 hình chữ nhật khác
Có 2 hình chữ nhật tạo bởi 3 hình chữ nhật khác
Có 1 hình chữ nhật tạo bởi 4 hình chữ nhật khác
Số hình chữ nhật có trong hình là: 4 + 3 + 2 + 1 = 10 (hình)

Find X such that X = 21 - 20 + 19 - 18 + 17 - 16 + … + 1. Answer: 11

Giải:
Ta thấy:
21 - 20 = 1

3 - 2 = 1
Số cặp có giá trị bằng 1 là: (21 - 3) : 2 + 1 = 10 (cặp)
X = 10 + 1 = 11

Find X such that X = 31 - 30 + 29 - 28 + 27 - 26 + … + 1. Answer: 16

Giải:
Ta thấy:
31 - 30 = 1

3 - 2 = 1
Số cặp có giá trị bằng 1 là: (31 - 3) : 2 + 1 = 15 (cặp)
X = 15 + 1 = 16

Find y such that (y + 1) + (y + 2) + (y + 3) = 12. Answer: 2

Giải:
Ta có:
(y + 1) + (y + 2) + (y + 3) = 12
3 x y + 1 + 2 + 3 = 12
3 x y = 12 - 6
3 x y = 6
y = 6 : 3
y = 2

Find Y such that Y = 11 - 10 + 9 - 8 + 7 - 6 + … + 1. Answer: 6

Giải:
Ta thấy:
11 - 10 = 1

3 - 2 = 1
Số cặp có giá trị bằng 1 là: (11 - 3) : 2 + 1 = 5 (cặp)
Y = 5 + 1 = 6


Giải:
Qui luật của đầu ra là: Số hạng tiếp theo bằng số hạng trước cộng thêm 7
Số hạng thứ năm là: 29 + 7 = 36


Giải:
Qui luật của đầu ra là: Số hạng tiếp theo bằng số hạng trước cộng thêm 7
Số hạng thứ năm là: 29 + 7 = 36
Tổng của tất cả các số từ thứ nhất đến thứ năm là: (36 + 8) x 5 : 2 = 110

Subtract: 7000 - 4325 = … Answer: 2675

Subtract: 7500 - 3421 = … Answer: 4079

Subtract: 7890 - 4329 = … Answer: 3561

The average of m and the greatest 3 - digit number is 765. The value of m is... Answer: 530

Giải:
Số lớn nhất có 3 chữ số là: 999
Tổng của m với số lớn nhất có 3 chữ số là: 765 x 2 = 1530
Giá trị của m là: 1530 - 999 = 531

The average of m and the smallest 4 - digit number is 765. The value of m is... Answer: 530

Giải:
Số nhỏ nhất có 4 chữ số là: 1000
Tổng của m với số nhỏ nhất có 4 chữ số là: 765 x 2 = 1530
Giá trị của m là: 1530 - 1000 = 530

The cost of 3 pencils is 9 dollars. How much does Mrs Loan have to pay for 1 pencil? Answer: 3

Giải:
Giá tiền của 1 cây viết chì là: 9 : 3 = 3 (dollars)

The cost of 4 pens is 8 dollars. How much does Mrs Loan have to pay for 1 pen? Answer: 2

Giải:
Giá tiền của 1 cây chì là: 8 : 4 = 2 (dollars)

The difference of 4284 and 2347 is the same as the sum of 1715 and Y. The value of Y is … Answer: 222

Giải:
Hiệu của 4284 and 2347 là: 4284 - 2347 = 1937
Theo bài ra ta có: 1715 + Y = 1937
Suy ra: Y = 1937 - 1715 = 222

The difference of 4283 and 2347 is the same as the sum of 1715 and X. The value of X is … Answer: 221

Giải:
Hiệu của 4283 and 2347 là: 4283 - 2347 = 1936
Theo bài ra ta có: 1715 + X = 1936
Suy ra: X = 1936 - 1715 = 221

The difference of 5674 and 675 is the same as the sum of 2765 and X. The value of X is … Answer: 2234

Giải:
Hiệu của 5674 and 675 là: 5674 - 675 = 4999
Theo bài ra ta có: 2765 + X = 4999
Suy ra: X = 4999 - 2765 = 2234

The difference of 5678 and 2132 is the same as the sum of 1212 and Y. The value of Y is … Answer: 2334

Giải:
Hiệu của 5678 and 2132 là: 5678 - 2132 = 3546
Theo bài ra ta có: 1212 + Y = 3546
Suy ra: Y = 3546 - 1212 = 2334

The greatest distinct 2 - digit number is … Answer: 98

The number that is 4499 less than 80 hundreds is … Answer: 3501

Giải:
Số nhỏ hơn 80 trăm 4499 đơn vị là: 8000 - 4499 = 3501

The sum of 212 and 345 is … Answer: 557

Giải:
Tổng hai số là: 212 + 345 = 557

The sum of 3456 and 987 is … Answer: 4443

Giải:
Tổng hai số là: 3456 + 987 = 4443

The value of y if 546 - y = … Answer: 446

The value of y if y - 245 = 100 is … Answer: 345

What must be added to 3971 to make 8000? Answer: 4029

Giải:
8000 - 3971 = 4029

What must be added to 5431 to make 8768? Answer: 3337

Giải:
8768 - 5431 = 3337

Using all of the following digits: 5; 8; 0; 3 form the smallest odd 4 - digit number and the greatest even 4 - digit number and find their difference. Answer: 5445

Giải:
Số lẻ nhỏ nhất tạo bởi 4 chữ số đã cho là: 3085
Số chẵn lớn nhất tạo bởi 4 chữ số đã cho là: 8530
Hiệu của chúng là: 8530 - 3085 = 5445
Xem lý lịch thành viên

nhaibt


Thành viên mới
Thành viên mới
Thật tuyệt vời, cảm ơn thaodo rất nhiều flower
Xem lý lịch thành viên

nhaibt


Thành viên mới
Thành viên mới
Nhờ các thầy/cô cho tiếp đề và lời giải toán tiếng anh vòng 6 với ạ.
Trân trọng cảm ơn thầy/cô
Xem lý lịch thành viên

thaodo


Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
Các bạn có thể tải toàn bộ: Đề và đáp án vòng 6 thi Toán tiếng Anh (Math ViOlympic) lớp 4 năm học 2016 - 2017 tại đây.

Bài thi số 1: Sắp xếp


Sắp xếp theo bảng bên dưới (từ trái qua phải, từ trên xuống dưới):


Bài thi số 2: Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...)

Fill in the blank with the suitable number
Câu 1:
A fund received 75500000 VND on the first day, 85950000 VND on the second day and 14500000 VND on the third day. How much money did the fund receive altogether?
Answer: The fund received 175950000 VND altogether.

Giải:
Tổng số tiền quyên góp được là: 75500000 + 85950000 + 14500000 = 175950000 (VND)

Câu 10:
Eight similar pens and 3 similar books cost 324 dollars. If each book costs 36 dollars then one pen costs 27 dollars.

Giải:
Giá tiền 3 quyển sách là: 36 x 3 = 108 (dollars)
Giá tiền 8 cây viết là: 324 - 108 = 216 (dollars)
Giá tiền 1 cây viết là: 216 : 8 = 27 (dollars)

Câu 2:
Fill in the blank with the correct number.
(a + 28) + 2 = a + (28 + 2)

Câu 3:
Fill in the blank with the correct number.
(a + 42) + 9 = a + (9 + 42)

Câu 3:
Find the value of y such that 768 - y = 545.
Answer: y = 223

Câu 1:
Find the value of y such that y - 305 = 545.
Answer: y = 850

Câu 9:
If A + B + C = 17 and A + B - C = 7 then the average of A and B is 6

Giải:
Trung bình cộng của A và B là: (17 + 7) : 4 = 6

Câu 10:
If A + B + C = 43 and A + B - C = 17 then the average of A and B is 15

Giải:
Trung bình cộng của A và B là: (43 + 17) : 4 = 15

Câu 9:
If A - B = 8 and the average of A and B is 7 then A = 11

Giải:
Tổng của A và B là: 7 x 2 = 14
Giá trị của A là: (14 - 8) : 2 = 11

Câu 10:
If A - B = 16 and the average of A and B is 12 then B = 4

Giải:
Tổng của A và B là: 12 x 2 = 24
Giá trị của B là: (24 - 16) : 2 = 4

Câu 9:
If the product of 15 and 12 is divided by 3 then the result is  60

Giải:
Tích của 15 và 12 là: 15 x 12 = 180
Kết quả là: 180 : 3 = 60

Câu 9:
If the product of 15 and 12 is divided by 6 then the result is 30

Giải:
Tích của 15 và 12 là: 15 x 12 = 180
Kết quả là: 180 : 6 = 30

Câu 5:
In a café, there were 267 adults and 123 teenagers. If each of them spent 8 dollars then they spent 3120 dollars in all.

Giải:
Tổng số người trong quán cà phê là: 267 + 123 = 390 (người)
Tổng số tiền họ đã tiêu (sài) là: 390 x 8 = 3120 (dollars)

Câu 8:
Joyce saved 360 more dollars than Bobby. Carl saved 325 more dollars than Joyce. If Bobby saved 579 dollars, Carl would have saved 1264 dollars.

Giải:
Số tiền Joyce để dành là: 579 + 360 + 325 = 1264 (dollars)

Câu 9:
Mary wanted to buy a washing machine for 651 dollars. She was short of 239 dollars. She had 412 dollars.

Giải:
Số tiền Mary có là: 651 - 239 = 412 (dollars)

Câu 8:
Mr Tan bought 8 pens at 89 dollars each and spent 367 dollars on clothes. He spent 1079 dollars in all.

Giải:
Giá tiền của 8 cây viết là: 89 x 8 = 712 (dollars)
Tổng số tiền ông Tan đã tiêu (sài) là: 712 + 367 = 1079 (dollars)

Câu 10:
On a Christmas tree, there are 45 glass stars and 26 golden balls. Each glass star costs 4 dollars while a golden ball costs 3 more dollars than a glass star. What is the total cost of the glass stars and golden balls?
Answer: The total cost is 362 dollars.

Giải:
Giá tiền 45 ngôi sao là: 45 x 4 = 180 (dollars)
Giá tiền 1 quả banh vàng là: 4 + 3 = 7 (dollars)
Giá tiền 26 quả banh vàng là: 26 x 7 = 182 (dollars)
Tổng giá tiền 45 ngôi sao và 26 quả banh là: 180 + 182 = 362 (dollars)

Câu 7:
The perimeter of a rectangle is 32cm. The length is 4cm longer than the width. What is its area?
Answer: Its area is 60 cm2.

Giải:
Nửa chu vi hình chữ nhật là: 32 : 2 = 16 (cm)
Chiều dài hình chữ nhật là: (16 + 4) : 2 = 10 (cm)
Chiều rộng hình chữ nhật là: 16 - 10 = 6 (cm)
Diện tích hình chữ nhật là: 10 x 6 = 60 (cm2)

Câu 7:
The semiperimeter of a rectangle is 12cm. The length is 4cm longer than the width. What is its area?
(the semiperimeter of a rectangle is half its perimeter)
Answer: Its area is 32 cm2.

Giải:
Chiều dài hình chữ nhật là: (12 + 4) : 2 = 8 (cm)
Chiều rộng hình chữ nhật là: 12 - 8 = 4 (cm)
Diện tích hình chữ nhật là: 8 x 4 = 32 (cm2)

Câu 8:
The semiperimeter of a rectangle is 18cm. The length is 4cm longer than the width. What is its area?
(the semiperimeter of a rectangle is half its perimeter)
Answer: Its area is 77 cm2.

Giải:
Chiều dài hình chữ nhật là: (18 + 4) : 2 = 11 (cm)
Chiều rộng hình chữ nhật là: 18 - 11 = 7 (cm)
Diện tích hình chữ nhật là: 11 x 7 = 77 (cm2)

Câu 4:
The sides of a triangle are a, b and c respectively.

What is the perimeter of the triangle if a = 5cm, b = 4cm, and c = 3cm?
Answer: The perimeter of the triangle is 12 cm.

Giải:
Chu vi hình tam giác là: 5 + 4 + 3 = 12 (cm)

Câu 4:
The sides of a triangle are a, b and c respectively.

What is the perimeter of the triangle if a = 8cm, b = 6cm, c = 6cm?
Answer: The perimeter of the triangle is 20 cm.

Giải:
Chu vi hình tam giác là: 8 + 6 + 6 = 20 (cm)

Câu 2:
The sides of a triangle are a, b and c respectively.

What is the perimeter of the triangle if a = 10cm, b = 11cm, c = 12cm?
Answer: The perimeter of the triangle is 33 cm.

Giải:
Chu vi hình tam giác là: 10 + 11 + 12 = 33 (cm)

Câu 7:
The sum of the ages of the father and his son is 58. The father is 38 years older than his son. How old is the father?
Answer: The father is 48 years old.

Giải:
Tuổi của cha là: (58 + 38) : 2 = 48 (tuổi)

Câu 7:
The sum of the ages of the mother and her son is 60. The mother is 38 years older than her son. How old is the mother?
Answer: The mother is 49 years old.

Giải:
TTuổi của cha là: (60 + 38) : 2 = 49 (tuổi)

Câu 6:
There are 28 students in a class. The number of boys is 4 more than the number of girls. How many girls are there in the class?
Answer: There are 12 girls in the class.

Giải:
Số học sinh nữ là: (28 - 4) : 2 = 12 (học sinh)

Câu 6:
There are 42 students in a class. The number of boys is 6 more than the number of girls. How many boys are there in the class?
Answer: There are 24 boys in the class.

Giải:
Số học sinh nam là: (42 + 6) : 2 = 24 (học sinh)

Câu 9:
There were 10 cartons of eggs. Each carton contained 200 eggs. Mr Tom sold 1320 eggs and put the remaining eggs equally into trays of 8. How many trays did he need?
Answer: He needed 85 trays.

Giải:
Số trứng có là: 200 x 10 = 2000 (quả)
Số trứng còn lại sau khi bán 1320 quả là: 2000 - 1320 = 680 (quả)
Số vỉ đựng trứng cần là: 680 : 8 = 85 (vỉ)

Câu 4:
There were 5256 people in a commune. After a year, the population increased by 79. One year later, it increased further by 71. How many people are there in total after 2 years?
Answer: 5406 people.

Giải:
Số dân của xã đó sau 2 năm là: 5256 + 79 + 71 = 5406 (người)

Câu 3:
There were 5256 people in a commune. After a year, the population increased by 79. One year later, it increased further by 71. How many people did the population of the commune increase by after 2 years?
Answer: 150 people.

Giải:
Số dân của xã đó tăng trong 2 năm là: 79 + 71 = 150 (người)

Bài thi số 3: Đi tìm kho báu

12 x (27 - 18) = 12 x 27 - 12 x … The missing number is … Answer: 18

15 x (25 - 13) = 15 x 25 - 15 x … The missing number is … Answer: 13

A postman travels 138km everyday. A salesman travels 240km more than a postman in 6 days. If the salesman travels the same distance everyday, how far will he travel in 10 days? Answer: 1780


Giải:
Quãng đường người bán hàng đi nhiều hơn người đưa thư trong 1 ngày là: 240 : 6 = 40 (km)
Quãng đường người bán hàng đi trong 1 ngày là: 138 + 40 = 178 (km)
Quãng đường người bán hàng đi trong 10 ngày là: 178 x 10 = 1780 (km)

A table costs $235 more than a chair. If 4 chairs and a table cost $515, what is the cost of each chair? Answer: 56


Giải:
Giá tiền của 1 cái ghế là: (515 - 235) : 5 = 56 ($)

A table costs $235 more than a chair. If 4 chairs and a table cost $515, what is the cost of the table? Answer: 291


Giải:
Giá tiền của 1 cái ghế là: (515 - 235) : 5 = 56 ($)
Giá tiền của 1 cái bàn là: 235 + 56 = 291 ($)

Anna is 9 years older than Jimmy. 2 years ago, Anna was 45 years old. Find their present total age? Answer: 85

Giải:
Tuổi của Anna hiện nay là: 45 + 2 = 47 (tuổi)
Tuổi của Jimmy hiện nay là: 47 - 9 = 38 (tuổi)
Tuổi của hai người hiện nay là: 47 + 38 = 85 (tuổi)

Class 4A and 4B plant 600 trees altogether. 4A plants 50 more trees than 4B. How many trees does each of the two classes plant? Answer: 325 and 275

Giải:
Số cây lớp 4A trồng được là: (600 + 50) : 2 = 325 (cây)
Số cây lớp 4B trồng được nay là: 600 - 325 = 275 (cây)

Class 4A and 4B plant 800 trees altogether. 4A plants 70 more trees than 4B. How many trees does each of the two classes plant? Answer: 435 and 365

Giải:
Số cây lớp 4A trồng được là: (800 + 70) : 2 = 435 (cây)
Số cây lớp 4B trồng được nay là: 800 - 435 = 365 (cây)

Find the value of y such that y : (1 + 200) = 4. Answer: 804

Find the value of y such that y : (1 + 200) = 6. Answer: 1206

Jacob needs 9 erasers. Each of them costs 12 cents. How much change will he get back from 200 cents? Answer: 92

Giải:
Giá tiền của 9 cục tẩy là: 12 x 9 = 108 (cents)
Số tiền Jacob còn lại là: 200 - 108 = 92 (cents)

Jacob needs 15 erasers. Each of them costs 8 cents. How much change will he get back from 150 cents? Answer: 30

Giải:
Giá tiền của 15 cục tẩy là: 8 x 15 = 120 (cents)
Số tiền Jacob còn lại là: 150 - 120 = 30 (cents)

Mary has 3 packs of candies. There are 11 candies in each pack. Mary has ... candies in all. Answer: 33

Melvin bought 6kg of grapes and 5 loaves of bread at $2 each. He paid by a hundred dollars cheque and received $60 change. How much did 1kg of grapes cost? Answer: 5


Giải:
Số tiền Melvin đã trả cho 6kg nho và 5 ổ bánh mì là: 100 - 60 = 40 ($)
Giá tiền của 5 ổ bánh mì là: 2 x 5 = 10 ($)
Số tiền Melvin đã trả cho 6kg nho là: 40 - 10 = 30 ($)
Giá tiền của 1kg nho là: 30 : 6 = 5 ($)

Mr and Mrs Tan, with their 4 children and 8 relatives, want to go to the zoo. A taxi carry 4 passengers. How many taxis do they need to hire? Answer: 4


Giải:
Tổng số người đi xe taxi là: 2 + 4 + 8 = 14 (người)
Số xe taxi họ cần là: 14 : 4 = 3 (dư 2 người)
Vậy: Số xe taxi họ cần là: 3 + 1 = 4 (chiếc)

Mr and Mrs Tan, with her 6 children and 9 relatives, want to go to the zoo. A taxi carry 4 passengers. How many taxis do they need to hire? Answer: 5

Giải:
Tổng số người đi xe taxi là: 2 + 6 + 9 = 17 (người)
Số xe taxi họ cần là: 17 : 4 = 4 (dư 1 người)
Vậy: Số xe taxi họ cần là: 4 + 1 = 5 (chiếc)

Nick spends 34 dollars to buy 3 erasers and 7 pens. If 2 pens cost 8 dollars then 1 eraser costs … dollars. Answer: 2

Giải:
Giá tiền của 1 cây viết là: 8 : 2 = 4 (dollars)
Giá tiền của 7 cây viết là: 4 x 7 = 28 (dollars)
Giá tiền của 3 cục tẩy là: 34 - 28 = 6 (dollars)
Giá tiền của 1 cục tẩy là: 6 : 3 = 2 (dollars)

The sum of the ages of two siblings is 26. The younger sister is 6 years younger than the older sister. How old is the younger sister? Answer: 10


Giải:
Tuổi của em gái là: (26 - 6) : 2 = 10 (tuổi)

The sum of the ages of two siblings is 36. The younger sister is 8 years younger than the older sister. How old is the younger sister? Answer: 14


Giải:
Tuổi của em gái là: (36 - 8) : 2 = 14 (tuổi)

The sum of two numbers is 372 and their difference is 102. The smaller number is … Answer: 135

Giải:
Số nhỏ hơn là: (372 - 102) : 2 = 135

Tom bought 5kg of grapes and 10 loaves of bread at $2 each. He paid by a hundred dollars cheque and received $60 change. How much did 1kg of grapes cost? Answer: 4

Giải:
Số tiền Tom đã trả cho 5kg nho và 10 ổ bánh mì là: 100 - 60 = 40 ($)
Giá tiền của 10 ổ bánh mì là: 2 x 10 = 20 ($)
Số tiền Melvin đã trả cho 5kg nho là: 40 - 20 = 20 ($)
Giá tiền của 1kg nho là: 20 : 5 = 4 ($)

Tom spends 68 dollars to buy 12 erasers and 14 pens. If 2 pens cost 8 dollras then 1 eraser costs $... Answer: 1

Giải:
Giá tiền của 1 cây viết là: 8 : 2 = 4 (dollars)
Giá tiền của 14 cây viết là: 4 x 14 = 56 (dollars)
Giá tiền của 12 cục tẩy là: 68 - 56 = 12 (dollars)
Giá tiền của 1 cục tẩy là: 12 : 12 = 1 (dollars)

Tony is 12 years older than Jimmy. 5 years ago, Tony was 45 years old. Find their present total age. Answer: 88

Giải:
Tuổi của Tony hiện nay là: 45 + 5 = 50 (tuổi)
Tuổi của Jimmy hiện nay là: 50 - 12 = 38 (tuổi)
Tổng số tuổi của hai người là: 50 + 38 = 88 (tuổi)

Two factories produce 1200 products. The first factory produces 120 less products than the second factory. How many products does each of them produce? Answer: 540 and 660

Giải:
Số sản phẩm nhà máy thứ nhất sản xuất được là: (1200 - 120) : 2 = 540 (sản phẩm)
Số sản phẩm nhà máy thứ hai sản xuất được là: 1200 - 540 = 660 (sản phẩm)

What is the value of the expression below? 468 : 6 + 61 x 2. Answer: 200

What is the value of the expression below? 570 - 225 - 167 + 67. Answer: 245

What is the value of the expression below? 5625 - 5000 : (726 : 6 - 113). Answer: 5000

When Kenny bought 4 similar pens, he had $8 left. When he bought 7 such pens, he was short of $22. How much did each pen cost? Answer: 10

Giải:
Gọi a là giá tiền của 1 cây viết
Theo bài ra ta có:
4 x a + 8 = 7 x a - 22
7 x a - 4 x a  = 22+ 8
3 x a = 30
a = 10

nhaibt


Thành viên mới
Thành viên mới
Dạ, em cảm ơn thầy ạ.
Xem lý lịch thành viên

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | www.sosblogs.com