Trường Thực nghiệm GDPT Tây Ninh


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

thaodo

avatar
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
Các bạn có thể tải toàn bộ Đề và đáp án vòng 1 thi Toán tiếng Anh (Math ViOlympic) lớp 3 năm học 2016 - 2017 tại đây hoặc đây.

Exam 1: Vượt chướng ngại vật

10 more than 27 is … Answer: 37


Anna has 23 candies. Her mother gives her 10 candies more. How many candies does Anna have now? Answer: 33


Calculate: 3 x 1 x 7 + 2 x 2 x 6 = … Answer: 45

Calculate: 5 x 3 + 3 x 5 = … Answer: 30

Find the sum of all even numbers in the following table? Answer: 16


Find the sum of all numbers in the following table? Answer: 50


Given 5 numbers: 10; 37; 23; 45; 64. What is the difference between the greatest and the least number? Answer: 54

How many rectangle are there in the following figure? Answer: 6


How many wheels are there on 6 cars? Answer: 24


Put the correct sign >; =; <: 12 + 3 = … 4 x 5. Answer: <

Marry has 10 pens. She gives 3 pens to Anna and Mark gives her 4 pens morre. How many pens does Marry have now? Answer: 11

There are 15 apples in box and 21 oranges in another box. How many fruits are there in total? Answer: 36


Which even number comes right before? __ 10 12 14 16. Answer: 8

Which number makes the equation true? 2 x 4 + 23 = 6 + 5 x … Answer: 5

Which odd number comes right after? 23 25 27 __ Answer: 29

Exam 2: Tìm cặp bằng nhau


4 = 12 - 2 x 410 = 25 - 5 x 311= 3 x 7 - 2 x 523 = 4 x 5 + 3
24 = 3 x 825 = 5 x 526 = 34 - 4 x 228 = 4 x 7
30 = 5 x9 - 3 x533 = 21 + 1234 = 5 x 9 - 1135 = 13 + 22
39 = 2 x 2 + 5 x 740 = 3 x 9 + 1346 = 3 x 6 + 4 x 750 = 23 + 27
51 = 2 x 3 + 45

Exam 3: Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...)

Câu 1:
Write "seven hundred and sixteen" in number.
Answer: 716

Câu 2:
Which number makes the equation true?
23 + 4 = 3 x 9

Câu 3:
How many days are there in 4 weeks?
Answer: There are 28 days in 4 weeks.

Câu 4:
Which odd number comes next?
5          7           9            11            13

Câu 5:
Write the following numbers in increasing order.
11; 43; 2; 87
(use ";" between the numbers)
Answer: 2;11;43;87

Câu 6:
There are 23 kiwis and 11 bananas in a box. How many more kiwis than bananas are there in this box?


Answer: 12

Câu 7:
Write the even number between 37 and 39.
Answer: 38

Câu 8:
If you can make 5 paper flowers each hour. How many paper flowers will you have after 3 hours?


Answer: You will have 15 paper flowers.

Câu 9:
Find the greatest number in the following table.


Answer: The greatest number is 99

Câu 10:
Mark has seventeen stamps. Min has two stamps less than Mark. How many stamps does Min have?
Answer: Min has 15 stamps.
Xem lý lịch thành viên

thaodo

avatar
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
Các bạn có thể tải toàn bộ Đề và đáp án vòng 2 thi Toán tiếng Anh (Math ViOlympic) lớp 3 năm học 2016 - 2017 tại đây hoặc đây.

Exam 1: Sắp xếp


Sắp xếp theo bảng dưới (từ trái qua phải, từ trên xuống dưới):

The smallest 1 - digit numberThe smallest odd 2 - digit number27+35The greatest 2 - digit number
45+55One hundred and one100+10+1100+20-5
150+50605-402105+105200+20+2
170+60120+120109+137231+39
167+133151+150100+109+101200+120
200+120+2300+30+3259+131The greatest 3 - digit number

Exam 2: Đi tìm kho báu

A carton I has 231kg potatoes and a carton II has 132kg potatoes. How many kilograms potatoes do the two carton I, II have in total? Answer: 363

Calculate: 100 + 230 + 320 = ... Answer: 650

Grade 3 in the A school has 272 students in which 150 students are boys. How many students arre girls in grade 3? Answer: 122

Mary an Mark made a total of 248 stars. Mary made 137 stars. How many stars did Mark make? Answer: 111

Put these numbers in order from greatest to least. 987 789 978 798. Answer: 987; 978; 798; 789


Put these numbers in order from least to greatest. 123 231 213 132. Answer: 123; 132; 213; 231


Which number is missing from the following sequence? 234 236 238 … 242 244. Answer: 240


Which number is missing from the following sequence? 289 286 … 280 277. Answer: 283


Which number is missing from the following sequence? 327 330 … 336 339. Answer: 333


Which number is missing from the following sequence? 912 908 … 900 696. Answer: 904


Which number makes the following statement false? 457 + 324 > 278 + ... Answer: 503


Which number makes the following statement true? 773 + 127 = … + 350. Answer: 550


Which number makes the following statement true? 143 + 365 < 788 - … Answer: 270


Which of the following numbers is an even number? 771 177 238 283. Answer: 238


Which of the following numbers is an odd number? 101 110 120 210. Answer: 101


Exam 3: Tìm cặp bằng nhau


One hundred and two = 102One hundred and thirty four = 134
One hundred and fourty three = 143Two hundred and twelve = 212
Two hundred and twenty two = 222Three hundred and thirteen = 313
Three hundred and thirty = 330Four hundred and four = 404
Four hundred and sixteen = 416Five hundred and fifty five = 555
Five hundred and ninety = 590Six hundred and fourteen = 614
Six hundred and fifty = 650Seven hundred and fourty five = 745
Seven hundred and fifty four = 754 
Xem lý lịch thành viên

thaodo

avatar
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
Các bạn có thể xem và tải toàn bộ Đề và đáp án vòng 3 thi Toán tiếng Anh (Math ViOlympic) lớp 3 năm học 2016 - 2017 tại đây.

Exam 1: Sắp xếp


Sắp xếp theo bảng bên dưới (từ trái qua phải, từ trên xuống dưới):

2Find x such that 9 = x x 3
Find x such that 19 < x x 4 < 21Find x such that 35 = 5 x x
16 : 2The number of even numbers less than 20
Find x such that x : 4 = 55 x 7
3 x 10 + 2 x 9The smallest 3 - digit number
The number that comes right before 122123 + 24
100 + 80 + 218 tens + 5 ones
The number that comes right after 190The place value of 2 in 234
Find x such that x + 132 = 454378 + 219 - 78
3 hundreds + 25 tens768 - 214
The missing number: 76, 126, 226, 376, …An odd number x such that 684 < x < 687
Six hundred eighty six700 + 90 + 1
The greatest 3 - digit number using all 3 digits: 5, 8, 3The number is 100 less than the greatest 3 - digit number
164 + 179 + 236 + 321900 + 30

Exam 2: Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...)

Fill in the blank with the suitable sign (>; =;<)
Câu 1:
Fill in the blank with >, < or =:
3 x 7 - 5 = 9 + 7

Câu 1:
Fill in the blank with >, < or = :
5 x 8 + 95 < 700 - 548
Fill in the blank with the suitable number

Câu 3:
523 is between 522 and 524.

Câu 7:
A polyline ABCD's length is 543cm. The total length of AB and BC is 227cm. The length of CD is 316 cm.


Giải:
Độ dài của đoạn CD là: 543 - 227 = 316 (cm)

Câu 1:
Calculate: 123 + 222 = 345

Câu 10:
Find A + B + C such that

Answer: A + B + C = 12

Giải:
A - 4 = 6. Suy ra: A = 0
C = 10 - 2 - 1 = 7
B = 7 - 1 - 1 = 5
Vậy: A + B = C = 0 + 5 + 7 = 12

Câu 9:
Find a 2-digit number such that the product of 2 digits is 6 and the difference of the tens digit and the ones digit is 5.
Answer: 61

Giải:
Số có 2 chữ số mà tích 2 chữ số của nó bằng 6 và hiệu chữ số hàng chục với chữ số hàng đơn vị bằng 5 là số 61

Câu 8:
Find a number such that the sum of it and the smallest 3-digit number is 120.
Answer: 20

Giải:
Số mà tổng của nó với số nhỏ nhất có 3 chữ số bằng 120 là số 20

Câu 6:
Find the difference of the greatest and the smallest 3-digit number which is formed by using all 3 digits: 0, 3, 5.
Answer: The difference is 225

Giải:
Số lớn nhất được tạo bởi 3 chữ số 0, 3, 5 là 530
Số nhỏ nhất được tạo bởi 3 chữ số 0, 3, 5 là 305
Hiệu của chúng là: 530 - 305 = 225

Câu 2:
Find the missing number:
245 = 200 + 40 + 5  

Câu 5:
Find the missing number in the box:
4 < 12 : □ < 7
Answer: 2

Câu 8:
Find the sum of the greatest and the smallest of these numbers.

Answer: The sum is 719

Giải:
Tổng của số lớn nhất và số nhỏ nhất là: 469 + 250 = 719

Câu 8:
Find x such that 5 x 9 + 13 < 5x, x is a digit.
Answer: 9

Giải:
5 x 9 + 13 = 58 < 5x. Suy ra: x = 9

Câu 4:
Grade 3 has 352 students and 28 students less than grade 2. How many students are there in the grade 2?
Answer: There are 380 students in the grade 2.

Giải:
Tổng số học sinh lớp 2 là: 352 + 28 = 380 (học sinh)

Câu 5:
How long is it from ten to eight to half past eight?
Answer: 40 minutes.

Giải:
ten to eight = 8 giờ kém 10 phút
half past eight = 8 giờ 30 phút
Thời gian từ 8 giờ kém 10 phút đến 8 giờ 30 phút là 40 phút

Câu 10:
How many 2-digit numbers are there such that the sum of this number and 9 is a 3-digit number?
Answer: There are 9 numbers.

Giải:
Số nhỏ nhất có 3 chữ số là: 100
Ta có: 100 - 9 = 91
Suy ra:
Số hạng đầu là: 91
Số hạng cuối là: 99
Đơn vị khoảng cách là: 1
Số số có 2 chữ số mà tổng của nó với 9 là số có 3 chữ số là: (99 - 91) : 1 + 1 = 9 (số)

Câu 9:
How many 2-digit numbers such that the product of its digits is 4?
Answer: There are 3 numbers.

Giải:
Số số hạng có 2 chữ số mà tích các chữ số của nó bằng 4 là 3 (gồm các số 14, 22 và 41)

Câu 9:
How many squares are there in this figure?

Answer: There are 14 squares.

Giải:
Có 9 hình vuông đơn
Có 4 hình vuông được tạo bởi 4 hình vuông khác
Có 1 hình vuông được tạo bởi 9 hình vuông khác
Tổng số hình vuông có trong hình trên là: 9 + 4 + 1 = 14 (hình)

Câu 3:
If each student has 5 pencils, then three students have 15 pencils.


Giải:
Tổng số bút chì là: 5 x 3 = 15 (cây)

Câu 7:
In a book-shelf, there were 275 books in the upper case and 170 books in the lower case at first. 70 books are taken in each case. How many books are there now?
Answer: There are 305 books.

Giải:
Có 275 quyển sách ở cái thùng bên trên
Có 170 quyển sách ở cái thùng bên dưới
Tổng số sách có ở 2 thùng ban đầu là: 275 + 170 = 445 (quyển)
Người ta lấy đi 70 quyển sách ở mỗi thùng. Suy ra: Tổng số sách bị lấy đi là 70 x 2 = 140 (quyển)
Số sách còn lại là: 445 - 140 = 305 (quyển)

Câu 2:
In the number 795, the digit 5 is in the ones place.

Câu 5:
Lan has a dozen of candies. She shares them equally to 4 friends. Each friend has 3 candies.

Giải:
A dozen = 12
Số kẹo mỗi bạn được chia là: 12 : 4 = 3 (cái)

Câu 9:
Lily's father is 41 years old. In 20 years' time, Lily's father's age will be 29 years more than Lily's age. How old is Lily now?
Answer: Lily is 12 years old.

Giải:
Cha của Lily 41 tuổi
Cha của Lily lớn hơn Lily 29 tuổi
Số tuổi của Lily là: 41 - 29 = 12 (tuổi)

Câu 1:
The number just after 659 is 660

Câu 3:
The perimeter of this triangle is 21 cm.


Giải:
Chu vi hình tam giác là: 8 + 8 + 5 = 21 (cm)

Câu 6:
The product of two numbers is 8. If the first number is increased by 5 times and the second number is unchanged, the new product is 40.

Giải:
Tích của hai số là 8
Nếu tăng thừa số thứ nhất và giữ nguyên thừa số thứ hai thì tích mới là: 8 x 5 = 40

Câu 10:
Which number comes next in the following pattern?
3, 4, 7, 11, 18, 29, 47
Fill in the blank with the suitable number

Giải:
Quy luật của dãy số là: số hạng sau bằng tổng 2 số hạng trước nó
Số hạng thứ bảy là: 18 + 29 = 47

Exam 3: Cóc vàng tài ba

10 students are standing in a row. They start calling out 1, 2, 3, … from the left and Mickey calls out 4. If the calling starts from the right instead, what number will Mickey call out? Answer: 7

Giải:
Số mà Mickey đọc ra là: 10 - 3 = 7

24 cookies are shared equally to 4 children. How many cookies does each children have? Answer: 6

Giải:
24 : 4 = 6

223 + …. = 388. The correct number to fill in the blank is… Answer: 165

Giải:
388 - 223 = 165

Choose the greatest number… Answer: 841


Computer: 783 - 107 + 15 = … Answer: 691

Emily has 34 balls consist of four colors: yellow, green, blue and black. 20 of them are not green, 6 are black, and 24 are not yellow. How many blue balls does Emily have? Answer: 4


Giải:
Theo bài ra ta có: Tổng số banh là 34 (trái)
Trong đó có 20 trái không phải là màu xanh lá cây. Suy ra số banh có màu xanh lá cây là: 34 - 20 = 14 (trái)
Trong đó có 24 trái không phải là màu vàng. Suy ra số banh có màu vàng là: 34 - 24 = 10 (trái)
Ta lại có số banh màu đen là 6 (trái)
Vậy số banh màu xanh dương là: 34 -14 - 10 - 6 = 4

Find a number such that after dividing by 4, the sum of the quotient and 20 is 24. Answer: 16

Giải:
Theo bài ra ta có: Tổng của thương cộng với số 20 được kết quả là 24. Suy ra: Thương là 4
Số cần tìm là: 4 x 4 = 16

Given that: … M = … Answer: 9


Giải:
Ta có:
15 + 18 = 33
33 - 30 = 3
3 x M = 27
Suy ra: M = 27 : 3 = 9

Given that:
3 Ω 4 = 3 + 4 + 5 + 6
5 Ω 5 = 5 + 6 + 7 + 8 + 9
Find the value of: 4 Ω 6. Answer: 39


Giải:
Ta có:
3 Ω 4 = 3 + 4 + 5 + 6
5 Ω 5 = 5 + 6 + 7 + 8 + 9
Qui luật của chúng là:
Chữ số bên trái là số hạng đầu của tổng
Chữ số bên phải là số số hạng của tổng
Suy ra:
4 Ω 6 = 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 39

How long is it from five past four to twenty five to five? Answer: 30 phút


Giải:
Thời gian từ 4 giờ 5 phút đến 5 giờ kém 25 phút (= 4 giờ 35 phút) là: 35 - 5 = 30 phút

How many distinct 3 - digit number that can be formed by using 3 digits 3, 4, 5 are there? Answer: 6

Giải:
Với 3 chữ số 3, 4, 5:
Có 3 cách chọn chữ số hàng trăm
Có 2 cách chọn chữ số hàng chục (trừ chữ số hàng trăm)
Có 1 cách chọn chữ số hàng đơn vị (trừ chữ số hàng trăm và hàng chục)
Vậy với 3 chữ số 3, 4, 5 có thể lập được 6 số có 3 chữ số khác nhau

How many figures are painted 1/5? Answer: 2


Giải:
Có 2 hình (hình A và hình B) đã sơn xanh 1/5 số lượng các ô vuông trong hình

How many numbers from 10 to 99 have sum of their digits equal to 9? Answer: 9

Giải:
Số số hạng từ 10 đến 99 có tổng các chữ số bằng 9 là: (90 - 18) : 9 + 1 = 9

How many triangles are there in this figure? Answer: 10


Giải:
Có 4 hình tam giác đơn
Có 3 hình tam giác được ghép lại từ 2 hình tam giác khác
Có 2 hình tam giác được ghép lại từ 3 hình tam giác khác
Có 1 hình tam giác được ghép lại từ 4 hình tam giác khác
Tổng cộng có 10 hình tam giác

How many triangles are there in this figure? Answer: 8


Giải:
Có 7 hình tam giác đơn
Có 2 hình tam giác được ghép lại từ 2 hình tam giác khác
Tổng cộng có 9 hình tam giác

If we write all 2 - digit number from the smallest to the greatest, what is the number in the 15th place? Answer: 24

Giải:
(15 - 1) : 1 + 10 = 24

In 892, which digit is in the tens place? Answer: 9

In Ms Nga’s book - store, the book - shelf has 7 cases. There were 5 books in each case. After selling 7 books, she arranged the books equally in 4 cases. How many books are there in each case now? Answer: 7 books

Giải:
Tổng số sách cửa hàng có là: 7 x 5 = 35 (quyển)
Số sách còn lại sau khi bán đi 7 quyển là: 35 - 7 = 28 (quyển)
Mỗi một thùng chứa số lượng sách là: 28 : 4 = 7 (quyển)

James has 9 boxes of balls. There are 4 balls in each box. How many balls does James have?
Giải:
Answer: 36

Giải:
9 x 4 = 36

Lan writes a 3 - digit number. The greatest 2 - digit number is 59 units less than this number. What number does Lan write? Answer: 158

Giải:
99 + 59 = 158

Minh has 8 packs of candies. Each pack has 5 candies. Minh ate 7 candies. How many candies does he have left? Answer: 33

Giải:
Tổng số kẹo Minh có là: 8 x 5 = 40 (cục kẹo)
Số kẹo còn lại của Minh là: 40 - 7 = 33 (cục kẹo)

The calculation 1 + 3 + 2 x 6 = 22 is incorrect and you can be made correct by increasing one of the numbers in it by 1. Which number should it be? Answer: 2


Giải:
Thay thế số 1 vào vị trí của số 2 và số 2 vào vị trí của số 1 ta được: 2 + 3 + 1 x 6 = 11
Vậy số cần phải thay thế bằng số 1 là số 2

The number between 788 and 790 is… Answer: 789

The teacher gave the students a number as they stood in line. She counted 1, 2, 3, 1, 2, 3, .... What number did the 13rd student get? Answer: 1


Giải:
Một nhóm gồm có 3 chữ số (1, 2, 3), bắt đầu từ chữ số 1 và kết thúc là chữ số 3
Ta có: 13 : 3 được 4 dư 1
Vậy số thứ 13 là số đầu tiên của nhóm thứ năm nên nó là số 1

The sum of the ages of Ann, Bob and Chris is 31 years. What will the sum of their ages be in three years’ time? Answer: 40

Giải:
Sau 3 năm nữa, tổng số tuổi của 3 bạn sẽ tăng thêm là: 3 x 3 = 9 (tuổi)
Tổng số tuổi của 3 bạn khi đó sẽ là: 31 + 9 = 40 (tuổi)

Which of the following numbers has digit 9 in the hundred place? Answer: 946

Which of the following numbers is the smallest? Answer: 435

Write consecutive numbers from 1 to 15 to form one number, then this number has … digits. Answer: 21

Giải:
Từ 1 đến 9 có số chữ số là: 9 (chữ số)
Từ 10 đến 15 có số chữ số là: (15 - 10) + 1 x 2 = 12 (chữ số)
Số chữ số của số tự nhiên này là: 9 + 12 = 21 (chữ số)

Write the number 917 in word. Answer: Nine hundred and seventeen
Xem lý lịch thành viên

thaodo

avatar
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
Các bạn có thể xem và tải toàn bộ Đề và đáp án vòng 4 thi Toán tiếng Anh (Math ViOlympic) lớp 3 năm học 2016 - 2017 tại đây.

Bài thi số 1: Chọn cặp bằng nhau


25 minutes = From 7: 55 am to 8: 20 am30 minutes = From 6: 15 am to 6: 45 am
35 minutes = From 5: 30 pm to 6: 05 pm40 minutes = From 4: 20 am to 5: 00 am
45 minutes = From 3: 45 pm to 4: 30 pm50 minutes = From 1: 15 pm to 2: 05 pm
55 minutes = From 2: 05 pm to 3: 00 pm60 minutes = From 7: 30 pm to 8: 30 pm
70 minutes = From 6: 10 am to 7: 20 am75 minutes = From 5: 00 pm to 6: 15 pm
80 minutes = From 4: 40 pm to 6: 00 pm85 minutes = From 1: 00 pm to 2: 25 pm
90 minutes = From 8: 30 am to 10: 00 am95 minutes = From 9: 05 am to 10: 40 am
100 minutes = From 1: 10 pm to 2: 50 pm

Bài thi số 2: Vượt chướng ngại vật

Calculate: 11 x 4 = … Answer: 44

Calculate: 12 x 2 = … Answer: 24

Calculate: 21 x 4 = … Answer: 84

Calculate: 23 x 3 = … Answer: 69

Calculate: 31 x 3 = … Answer: 93

Calculate: 33 x 3 + 22 x 2 = … Answer: 143

Find the product of the greatest and the least number in the follwing numbers? Answer: 69


Giải:
Tích của số lớn nhất và số nhỏ nhất trong dãy số là: 23 x 3 = 69

Henry has 135 paper stars and Michael has 200 paper stars. How many more paper stars does Michael have than Henry? Answer: 65


Giải:
Số ngôi sao giấy Michael có nhiều hơn Henry là: 200 + 135 = 65 (ngôi sao)

How many 2 - digit numbers are there such that the sum of its digits is 5? Answer: 5

Giải:
Số số có 2 chữ số mà tổng các chữ số bằng 5 là: 5 số (14, 23, 32, 41, 50)

How many even numbers are there between 50 and 61? Answer: 5

Giải:
Số chẵn đầu là: 52
Số chẵn cuối là: 60
Đơn vị khoảng cách: 2
Số số chẵn giữa 50 và 61 là: (60 - 52) : 2 + 1 = 5 (số)

If Anna eats 10 cookies out of 2 dozen, how many cookies does she have left? Answer: 14

Giải:
2 dozen = 2 x 12 = 24
Số bánh Anna còn lại là: 24 - 10 = 14

Mark has 13 marbles. Tom has 3 times as many marbles as Mark. Tom and Mark have … marbles in all? Answer: 52

Giải:
Số viên bi Tom có là: 13 x 3 = 39 (viên)
Số viên bi cả hai có là: 13 + 39 = 52 (viên)

Mary has 8 packets of candies with 6 in each packet. How many candies does she have? Answer: 48

Giải:
Số kẹo Mary có là: 6 x 8 = 48 (cái)

There are 3 boxes and each box contains 13 apples. How many apples are there in 3 boxes altogether? Answer: 39

Giải:
Số táo có trong 3 giỏ là: 13 x 3 = 39 (quả)

There are 9 bottles and each bottle contains 6 liters of oil. How many liters do 9 bottles contain in all? Answer: 54

Giải:
Số lít dầu có trong 9 chai là: 6 x 9 = 54 (lít)

Tim had 7 pizzas. He cut each pizza into 6 slices. After that he ate 3 slices. How many slices does he have now? Answer: 39

What number comes next? 11; 22; 33; 44; … Answer: 55

Giải:
Qui luật của dãy số là: Số tiếp theo bằng số liền trước cộng 11
Số hạng tiếp theo là: 44 + 11 = 55

What number comes next? 11; 33; 55; 77; … Answer: 99

Giải:
Qui luật của dãy số là: Dãy số lẻ cách nhau 22 đơn vị
Số hạng tiếp theo là: 77 + 22 = 99

What number comes next? 12; 24; 36; … Answer: 48

Giải:
Qui luật của dãy số là: Số tiếp theo bằng số liền trước cộng 12
Số hạng tiếp theo là: 36 + 12 = 48

What number comes next? 22; 44; 66; … Answer: 88

Giải:
Qui luật của dãy số là: Số tiếp theo bằng số liền trước cộng 22
Số hạng tiếp theo là: 66 + 22 = 88

Bài thi số 3: Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...)

Fill in the blank with the suitable sign (>; =;<)

Câu 1:
Fill >; < or = in the blank:
1/6 of 1 hour = From 5:55pm to 6:05pm

Câu 1:
Fill >; < or = in the blank:

300 x 2 + 400 : 2 = 350 + 300 + 150

Fill in the blank with the suitable number

Câu 10:
40 students are running, 1/4 of them are students of class 3A and the rest are students of class 3B. How many students of class 3B are running?

Answer: 30 students.

Giải:
1/4 số học sinh là: 40 : 4 = 10 (học sinh)
Số học sinh của lớp 3B là: 10 x 3 = 30 (học sinh)

Câu 5:
Calculate: 200 x 4 = 800

Câu 2:
Calculate: 300 x 3 = 900

Câu 8:
Calculate: 600 : 2 = 300  

Câu 3:
Calculate: 400 : 4 = 100

Câu 5:
Calculate: 400 x 2 + 33 x 3 = 899

Câu 7:
Calculate: 600 : 2 + 22 x 3 = 366

Câu 3:
Find the value of x such that 11 x 6 = x.
Answer: x = 66

Câu 4:
Find the value of x such that 600 : 6 = x.
Answer: x = 100

Câu 7:
Find the value of x such that x x 2 = 600.
Answer: x = 300
 
Câu 2:
Find the value of x such that x : 3 = 200.
Answer: x = 600

Câu 3:
Find the value of x such that x x 4 = 24.
Answer: x = 6
 
Câu 6:
Find the value of x such that x : 6 = 6.
Answer: x = 36

Câu 10:
How many triangles are there in the following figure?

Answer: There are 16 triangles.

Giải:
Có 8 hình tam giác đơn
Có 4 hình tam giác tạo bởi 2 hình tam giác khác
Có 4 hình tam giác tạo bởi 4 hình tam giác khác
Số hình tam giác có là: 8 + 4 + 4 = 16 (hình)

Câu 6:
Jan has 5 boxes of pens. Each box has 6 pens. How many pens does he have?

Answer: He has 30 pens.

Câu 9:
Sophia made 42 paper flowers. She gave her friend 1/6 of the paper flowers. How many paper flowers does she have left?

Answer: Sophia has 35 paper flowers left.

Giải:
Số bông hoa giấy cô ấy cho bạn của mình là: 42 : 6 = 7 (bông hoa)
Số bông hoa giấy Sophia còn lại là: 42 - 7 = 35 (bông hoa)

Câu 8:
The even number between 698 and 701 is 700

Câu 10:
There are 48 green and red balls in a box. 1/6 of the balls are green and the rest are red. How many red balls are there in the box?
Answer: There are 30 red balls.

Giải:
1/6 số banh là: 48 : 6 = 8 (trái banh)
Số banh màu đỏ là: 8 x 5 = 40 (trái banh)
Xem lý lịch thành viên

thaodo

avatar
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
Các bạn có thể xem và tải toàn bộ Đề và đáp án vòng 5 thi Toán tiếng Anh (Math ViOlympic) lớp 3 năm học 2016 - 2017 tại đây.

Bài thi số 1: Đi tìm kho báu

1/2 of 72kg = … kg. Answer: 36


Giải:
1/2 của 72kg là: 72 : 2 = 36 (kg)

1/3 of 3 weeks = … days. Answer: 7


Giải:
1/3 của 3 tuần là: 3 : 3 = 1 (tuần) = 7 (ngày)

1/3 of a dozen of apples = … apples. Answer: 4


Giải:
1/3 của một tá táo là: 12 : 3 = 4 (quả)

1/4 of 24cm = … cm. Answer: 6


Giải:
1/4 của 24cm là: 24 : 4 = 6 (cm)

A square ABCD has the perimeter of 96cm then AB = cm. Answer: 24


Giải:
Độ dài cạnh AB là: 96 : 4 = 24 (cm)

Amber’s mother is 37 years old. Amber was 29 years younger than her mother 8 years ago. How old is Amber? Answer: 8


Giải:
Tuổi của Amber là: 37 - 9 = 8 (tuổi)

Anna is 5 years old and her mother is 7 times as old as her. How many years older will be her mother than her in 5 years’ times? Answer: 30


Giải:
Tuổi của mẹ Anna là: 5 x 7 = 35 (tuổi)

Giải:
Sau 5 năm nữa thì tuổi của mẹ vẫn hơn tuổi của Anna là: 35 - 5 = 30 (tuổi)

Given the sequence: 10, 11, 12, 13, …, 19, 20. How many digits are there in the sequence? Answer: 22


Giải:
Số số hạng của dãy số là: 20 - 10 + 1 = 11 (số hạng)
Vì mỗi số hạng có 2 chữ số. Suy ra: Tổng các chữ số của dãy số là: 11 x 2 = 22 (chữ số)

Given x = 3 x 9 + 17 and y = 99 - 12 x 4. Calculate: x + y = … Answer: 95


Giải:
Giá trị của x là: 3 x 9 + 17 = 44
Giá trị của y là: 99 - 12 x 4 = 51
Tổng x + y là: 44 + 51 = 95

How to make 107? Answer: 20 x 4 + 27


Giải:
Cách để tạo ra số 107 là: 20 x 4 + 27

Jin has 2 dozen of marbles, Tom has 3 times as many marbles as Jin. Mark has 7 more marbles than Tom. How many marbles do they three of three of them have in all? Answer: 175


Giải:
Số viên bi của Jin là: 12 x 2 = 24 (viên)
Số viên bi của Tom là: 24 x 3 = 72 (viên)
Số viên bi của Mark là: 72 + 7 = 79 (viên)
Tổng số viên bi của 3 người là: 24 + 72 + 79 = 175 (viên)

Mark is 6 years old. His mother is 7 times as old as him and 5 years younger than his father. How old is Mark’s father? Answer: 47


Giải:
Tuổi của mẹ Mark là: 6 x 7 = 42 (tuổi)
Tuổi của cha Mark là: 42 + 5 = 47 (tuổi)

Mary has 3 packages of candy. There are 7 candies in each package. How many candies does Mary have in all? Answer: 21


Giải:
Tổng số kẹo Mary có là: 3 x 7 = 21 (cục kẹo)

Sophia is 7 years old and her mother is 5 times as old as her. How old is Sophia’s mother? Answer: 35


Giải:
Tuổi của mẹ Sophia là: 7 x 5 = 35 (tuổi)

The greatest remainder when a number divided by 2 is … Answer: 1


Giải:
Số dư lớn nhất khi chia một số cho 2 là: 1

The perimeter of rectangle ABCD is 450cm. Find the measure of segment AB if BC = 111cm. Answer: 114


Giải:
Nửa chu vi hình chữ nhật ABCD là: 450 : 2 = 225 (cm)
Chiều dài AB là: 225 - 111 = 114 (cm)

The perimeter of triangle ABC is 273cm. If AB = 89cm, AC = 100cm, then BC = …cm. Answer: 84


Giải:
Độ dài cạnh AB là: 273 - 89 - 100 = 84 (cm)

The price of an ice cream is $7 and the price of a cupcake is $8. What is the cost of 4 ice creams and 5 cupcakes in all? Answer: 68

Giải:
Giá tiền 4 cây kem là: 7 x 4 = 28 ($)
Giá tiền 5 cái bánh nướng là: 8 x 5 = 40 ($)
Tổng giá tiền của 4 cây kem và 5 cái bánh nướng là: 28 + 40 = 68 ($)

There are 4 boxes of oranges, each box has 7 oranges. How many oranges are there? Answer: 28

Giải:
Tổng số cam là: 4 x 7 = 28 (quả)

When Mickey was 8 years old, his grandmother is 9 times his age. When his grandmother is 80 years old will Mickey be? Answer: 16

Giải:
Tuổi của bà là: 8 x 9 = 72 (tuổi)
Tuổi của Mickey khi bà 80 tuổi là: 8 + (80 - 72) = 16 (tuổi)

Which of the following products is a 2 - digit number? Answer: 8 x 2


Giải:
Tích là một số có 2 chữ số là: 8 x 2 = 16

Which of the following products is less than 10? Answer: 4 x 2


Giải:
Tích nhỏ hơn 10 là: 4 x 2 = 8

Which of the following quotients is a 1 - digit number? Answer: 27: 9


Giải:
Thương là số có 1 chữ số là: 27 : 9 = 3

Which of the following quotients is greater than 10? Answer: 26: 2


Giải:
Thương lớn hơn 10 là: 26 : 2 = 13

Bài thi số 2: Sắp xếpSắp xếp theo bảng bên dưới (từ trái qua phải, từ trên xuống dưới):

2 x 23 x 27 x 14 x 2
3 x 35 x 26 x 213 x 1
7 x 23 x 511 x 26 x 2 + 6 x 2 = 24
49 : 7 + 6 x 3 = 254 x 6 + 4 : 2 = 263 x 3 x 3 = 2714 x 3 - 7 x 2 = 28
7 x 7 - 5 x 4 = 2970: 7 + 40 : 2 = 3048 : 3 + 60 : 4 = 3116 x 2 = 32
22 x 3 - 11 x 3 = 3368 : 2 = 3417 x 2 + 9 : 9 = 357 x 3 + 85 : 5 = 38
13 x 3 = 3920 x 2 = 4044 : 2 + 11 x 2 = 4415 x 3 = 45
33 x 2 = 66

Bài thi số 2: Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...)

Fill in the blank with the suitable sign (>; =;<)
Câu 1:
Fill (>; <; =) in the blank.
34 x 4 + 27 > 24 x 3 + 72
   
Fill in the blank with the suitable number
Câu 7:
A number m is 27 and a number n is 3 times the number m. Find the sum of two numbers m and n.
Answer: m + n = 108

Giải:
Giá trị của số n là: 27 x 3 = 81
Tổng của hai số là: 27 + 81= 108

Câu 3:
A segment AB is 18cm and CD is equal to 1/3 of AB. How long is the segment CD?
Answer: CD is 6 cm.

Giải:
Độ dài của đoạn thẳng CD là: 18 : 3 = 6 (cm)

Câu 10:
A segment AB is 21cm long, CD is 4 times as long as AB. Find the length, in centimeters, of segment BC if BC is 1/3 of CD.
Answer: BC = 28 cm.

Giải:
Độ dài của đoạn thẳng CD là: 21 x 4 = 84 (cm)
Độ dài của đoạn thẳng BC là: 84 : 3 = 28 (cm)

Câu 4:
Calculate: 0 x 7 + 7 x 7 = 49

Câu 3:
Calculate: 35 x 4 + 12 = 152

Câu 2:
Calculate: 42 x 2 + 16 = 100

Câu 3:
Calculate: 74 : 2 + 89 = 126

Câu 4:
Calculate: 98 - 12 x 5 = 38

Câu 4:
Calculate: 100 - 11 x 9 = 1

Câu 7:
Fill in the blank with the next number of the following sequence.
0,    14,     28,      42,    56

Giải:
Qui luật của dãy số là: Số hạng tiếp theo bằng số hạng trước cộng 14
Số hạng thứ năm là: 42 + 14 = 56

Câu 6:
Fill in the blank with the next number of the following sequence.
6,     18,     30,      42,   54

Giải:
Qui luật của dãy số là: Số hạng tiếp theo bằng số hạng trước cộng 12
Số hạng thứ năm là: 42 + 12 = 54

Câu 8:
Find the sum of the greatest 3-digit number and the smallest 2-digit number.
Answer: The sum is 1009

Giải:
Tổng của số lớn nhất có 3 chữ số và số nhỏ nhất có 2 chữ số là: 999 + 10 = 1009

Câu 6:
Find the value of x such that 27 < 5 x x < 33.
Answer: x = 6

Giải:
27 < 5 x 6 < 33

Câu 5:
Group I has 23kg of rice and the amount of rice of group II is 4 times that of group I. How many more kilograms of rice does the group II have than the group I?
Answer: The group II has 69 kilograms of rice more than the group I.

Giải:
Số gạo của nhóm II là: 23 x 4 = 92 (kg)
Số gạo nhóm II nhiều hơn nhóm I là: 92 - 23 = 69 (kg)

Câu 9:
Min had 6 packages of cookies and each package has 7 cookies. She ate 1/3 of cookies then how many cookies does she have now?
Answer: She has 28 cookies now.

Giải:
Số bánh Min có là: 6 x 7 = 42 (cái)
Số bánh Min đã ăn là: 42 : 3 = 14 (cái)
Số bánh Min còn lại là: 42 - 14 = 28 (cái)

Câu 2:
The greatest remainder when a number is divided by 5 is 4

Giải:
Số dư lớn nhất khi chia một số cho 5 là: 4

Câu 9:
When a number m is divided by a number n, we get a quotient of 3 and the greatest remainder of 4. What is the number m?
Answer: m = 19

Giải:
Khi chia số m cho số n được số dư lớn nhất là 4. Suy ra: n = 4 + 1 + 5
Khi chia số m cho số n được thương là 3 và số dư lớn nhất 4. Suy ra: m = 5 x 3 + 4 = 19
Xem lý lịch thành viên

thaodo

avatar
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
Các bạn có thể xem và tải toàn bộ Đề và đáp án vòng 6 thi Toán tiếng Anh (Math ViOlympic) lớp 3 năm học 2016 - 2017 tại đây.

Bài thi số 1: Sắp xếp


Sắp xếp theo bảng bên dưới (từ trái qua phải, từ trên xuống dưới):

1mm2mm + 1mm10mm x 223mm + 12mm
2cm x 317mm x 435mm x 225mm x 3
3cm + 5cm3cm x 310cm3dm x 2
7cm x 5 + 3dm1dm x 720cm x 4258cm : 3
27dm : 315cm x 3 + 11cm x 534cm x 318dm + 3dm
10dm x 2 + 10cm x 312dm x 215dm + 5dm x 545dm + 55dm
2dam55m + 45m7dam + 4dam36dam + 63dam

Bài thi số 2: Cóc vàng tài ba

8 years ago, Mary was 8 years old. How old will she be 8 years’ time from now? Answer: 24

Giải:
Số tuổi của Mary sau 8 năm nữa là: 8 + 8 + 8 = 24 (tuổi)

A summer camp has 7 buses and each bus can hold 30 students. How many students can use the buses at the same time? Answer: 210


Giải:
Số học sinh mà xe buýt có thể chở cùng một lúc là: 30 x 7 = 210 (học sinh)

Amber buys a hamberger and big coke for dinner. Each hamberger costs $2 and each big coke costs $1. How much does her meal cost? Answer: 3


Giải:
Chi phí bữa ăn của Amber là: 2 + 1 = 3 ($)

Anna wants to buy 7 socks for the winter. If each socks costs $2 then how much money does Anna need to get all 7 socks? Answer: 24


Giải:
Số tiền Anna cần chuẩn bị là: 2 x 7 = 14 ($)

Find the sum of the greatest and smallest 3 - digit number that you can make by using all of these numbers? 2 3 1. Answer: 444


Giải:
Tổng của số lớn nhất và số nhỏ nhất tạo bởi 3 chữ số 2, 3, 1 là: 321 + 123 = 444

Group A has 23 green trees and the number of green tree of group B is 3 times group A. How many green trees do two groups have in all? Answer: 92


Giải:
Số cây màu xanh lá ở nhóm B là: 23 x 3 = 69 (cây)
Cả hai nhóm có số cây là: 23 + 69 = 92 (cây)

How many angles are there in the figure? Answer: 3


How many angles are there in the figure? Answer: 4


How many angles are there in the figure? Answer: 5


How many right angles are there in the figure? Answer: 0


How many right angles are there in the figure? Answer: 1


How many right angles are there in the figure? Answer: 1


How many right angles are there? Answer: 2


How many right angles are there in the figure? Answer: 4


How many star stickers do Mason, Jackson and Alfie have in total? Answer: 49


Giải:
Tổng số ngôi sao là: (2 + 3 + 2) x 7 = 49 (ngôi sao)

If cube weighs 2kg then how much does the figure weigh? Answer: 36kg


Giải:
Khối lượng của cả khối hình là: 9 x 2 x 2 = 36 (kg)

John buys 8 servings for luch. Each serving has 7 slices of fried chickens. How many slices of fried chickens are there in total? Answer: 56


Giải:
Số lát gà chiên là: 7 x 8 = 56 (lát)

Josh needs 37 juice bottles for his birthday party but he has only 13 juice bottles in the fridge. How many more juice bottles does Josh need to buy? Answer: 24


Giải:
Số chai nước trái cây Josh cần phải mua thêm là: 37 - 13 = 24 (chai)

Mark has 73 marbles. He gives Tom 13 marbles and Min 20 marbles. How many marbles does Mark have left? Answer: 40


Giải:
Số viên bi Mark còn lại là: 73 - 13 - 20 = 40 (viên)

Min arrives at the piano class at 10:00 am and leaves at 3:00 pm. How many hours is Min at the piano class? Answer: 5


Giải:
Đổi 3:00 pm = 15 giờ 00
Thời gian Min ở lớp học piano là: 15 - 10 = 5 (giờ)

Minky has 27 liters of honey and Min has 13 less liters of honey than Minky. How many liters of honey do they have in all? Answer: 41


Giải:
Số lít mật ong cả hai người có là: 27 x 2 - 13 = 41 (lít)

Missa has 7 flower. Then she buys more new flowers and now she has 34 flowers. How many new flowers does she buy? Answer: 27


Giải:
Số bông hoa Missa mới mua thêm là: 34 - 7 = 27 (bông)

Sophia has 23 eggs in her fridge. She uses 7 eggs to make a cấu kết. then she buys more a dozen of eggs. How many eggs does she have now? Answer: 28


Giải:
A dozen of eggs = 12 quả trứng
Số trứng Sophia hiện có là: 23 - 7 + 12 = 28 (quả)

The clock shows: Answer: a quater past one


Giải:
Thời gian hiện trên đồng hồ là: 1 giờ 15 phút

The clock shows: Answer: half past three


Giải:
Thời gian hiện trên đồng hồ là: 3 giờ rưỡi

There are 37, 24, 45 passengers in the 1st, 2nd and 3rd compartment respertively in a train. Then the total number of passengers in the train is … Answer: 106


Giải:
Tổng số hành khách trên tàu là: 37 + 24 + 45 = 106 (hành khách)

There are seven more boys than girls in a class. How many students are there in the class in all if there are 17 girls in the class? Answer: 41


Giải:
Tổng số học sinh của lớp là: 17 x 2 + 7 = 41 (học sinh)

Tim has 27 stamps, Mark has 32 stamps and Jim has 23 stamps. How many stamps do 3 of them have in total? Answer: 82


Giải:
Tổng số con tem họ có là: 27 + 32 + 23 = 82 (con)

Bài thi số 3: Đi tìm kho báu

Calculate: 5dam8m + 6dam4m = …m. Answer: 122


Calculate: 7 x 9 + 36 = … Answer: 99


Calculate: 7cm8mm + 3cm = …mm. Answer: 108


Calculate: 9dm3cm + 4dm7cm = …cm. Answer: 140


Calculate: 14 x 7 + 23 = … Answer: 121


Calculate: 21 x 7 - 57 = … Answer: 90


Calculate: 27cm x 7 = …cm. Answer: 189


Calculate: 35dam + 15dam = …dam. Answer: 50


Calculate: 37hm + 17hm = …hm. Answer: 54


Calculate: 48dam : 4 = …dam. Answer: 12


Calculate: 84 : 7 + 45 = … Answer: 57


Calculate: 89km - 34km = …km. Answer: 55


Convert: 2km4hm = …dam. Answer: 240


Convert: 6dam7m = …m. Answer: 67


Convert: 7dm8mm = …mm. Answer: 708


Convert: 7hm = …m. Answer: 700


Convert: 7m34cm = …cm. Answer: 734


Fill (>; <; =) in the blank: 2hm9dam + 7hm3m … 8hm7dam + 13dam. Answer: <


Fill (>; <; =) in the blank: 2km9hm + 70m … 1km9hm + 28dam. Answer: >


Fill (>; <; =) in the blank: 3cm7mm + 33mm … 5cm9mm. Answer: >


Fill (>; <; =) in the blank. 3dm2cm + 34mm … 4dm1cm + 9mm. Answer: <


Fill (>; <; =) in the blank: 4dm7mm + 3cm4mm … 2dm4cm + 12mm. Answer: >


Fill (>; <; =) in the blank: 4hm8dam + 3dam7m … 3hm9dam + 6dam9m. Answer: >


Fill (>; <; =) in the blank: 5dam9m + 3dam … 1hm. Answer: <


Fill (>; <; =) in the blank: 7dam4m + 2dam3m … 8dam + 13m. Answer: >


Find x, x x 6 = 90. Answer: 15


Find x, x : 7 = 13. Answer: 91


Find x, x + 2314 = 6473. Answer: 4159

Xem lý lịch thành viên

thaodo

avatar
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
Trên cơ sở đề thi cấp huyện, tỉnh, quốc gia năm học 2015 - 2016, mình bổ sung thêm lời giải nhằm giúp cho các bé có tài liệu ôn thi, thêm tự tin khi bước vào vòng thi cấp huyện, tỉnh và quốc gia.

Các bạn có thể tải toàn bộ Đề và đáp án ôn thi vòng huyện Toán tiếng Anh (Math ViOlympic) lớp 3 năm học 2016 - 2017 tại đây.

Exam 1: Sắp xếp


14:7=220-17=312:3=412-7=5
21:3=74x2=83x2+3=94x2+2=10
3x3+2=11Twelve=124x5-7=134x3+2=14
6x6-21=151x10+6=162x3x3=185x7-10=25
The value of x such that x+27=54 (=27)20x3:2=301/3 của 120The smallest 3 - digit number = 100
Sum of 99 and 2One hundred and three=103Result of 7x7+55=104The number between 105 and 107=106
The value of x such that x+12=120 (=108)The difference between 130 and 21=109400:4+10=110Sum of 36, 37 and 38=111

Exam 2: Fill in the blank with the suitable number

Question 7:
24 cups are equally distributed into 6 boxes.How many cups are there in each box?
Answer: There are 4 cups in each box.

Giải:
Số cốc trong mỗi hộp là: 24 : 6 = 4 (cái)

Question 9:
A girl had 12 candies.She gave her sister 1/3 of the number of the candies.How many candies did she give her sister?
Answer: She gave her sister 4 candies.

Giải:
Số viên kẹo đã cho chị cô ấy là: 12 : 3 = 4 (viên)

Question 9:
Binh and Hoa collected 335 stamps.Binh collected 128 stamps.How many stamps did Hoa collected?
Answer: Hoa collected 207 stamps.

Giải:
Số con tem Hoa chọn là: 335 - 128 = 207 (con)

Question 3:
Calculate: 3×7+80
Answer: 101

Question 2:
Calculate: 99 – 42
Answer: 57

Question 4:
Calculate: 123+456
Answer: 579

Question 6:
Each box has 12 color pencils.How many pencils are in 3 of these boxes?
Answer: There are 36 pencils.

Giải:
Số bút chì màu có trong 3 hộp là: 12 x 3 = 36 (cây)

Question 6:
Find x such that 6×7 =x-13
Answer: x = 55

Giải:
Giá trị của x là: x = 6 x 7 + 13 = 55

Question 2:
Find x such that 45-x=11
Answer: 34

Giải:
Giá trị của x là: x = 45 - 11 = 34

Question 7:
Find x such that x∶2 =3×4
Answer: x = 24

Giá trị của x là: x = 3 x 4 x 2 = 24

Question 7:
Find x such that x+15=7×6
Answer: x = 27

Giải:
Giá trị của x là: x = 7 x 6 - 15 = 27

Question 3:
Find x such that x+34=99
Answer: 65

Giải:
Giá trị của x là: x = 99 - 34 = 65

Question 10:
How many dogs are there?

Answer: There are 22 dogs.

Giải:
Số con chó là: x = 6 x 4 - 2 = 22 (con)

Question 9:
How many rectangles are there?

Answer: There are 9 rectangles.

Giải:
Có 4 hình chữ nhật đơn
Có 4 hình chữ nhật tạo bởi 2 hình chữ nhật khác
Có 1 hình chữ nhật tạo bởi 4 hình chữ nhật khác
Tổng số hình chữ nhật là: 4 + 4 + 1 = 9 (hình)

Question 8:
How many triangles are there?

Answer: There are 5 triangles.

Giải:
Có 4 hình tam giác đơn
Có 1 hình tam giác tạo bởi 4 hình tam giác khác
Tổng số hình tam giác là: 4 + 1 = 5 (hình)

Question 9:
Mother had 40 bananas.After selling,the number of bananasis 4 times smaller.How many bananas are sold?
Answer: There are 10 bananas sold.

Giải:
Số quả chuối mẹ đã bán là: 40 : 4 = 10 (quả)

Question 10:
Peter leaves home at 6:30 and arrives at school at 7:00.How long does it take Peter to get to school?
Answer: It takes Peter 30 minutes to get to school.

Giải:
Thời gian Peter đi đến trường là: 7 giờ 00 - 6 giờ 30 = 30 (phút)

Question 9:
Segment AB is 2cm long.Segment CD is 3 times longer than AB.How long is segment CD in cm?
Answer: Segment CD is 6 cm long.

Giải:
Đoạn thẳng CD có độ dài là: 2 x 3 = 6 (cm)

Question 1:
Sum of 3,7 and 12
Answer: 22

Giải:
Tổng 3 số là: 3 + 7 + 12 = 22

Question 1:
Sum of 37 and 42
Answer: 79

Giải:
Tổng 2 số là: 37 + 42 = 79

Question 8:
Two apples weight 100 gram.Then ten apples weight ….gram.
Answer: Ten apples weight 500 gram.

Giải:
1 quả táo cân nặng là: 100 : 2 = 50 (g)
10 quả táo cân nặng là: 50 x 10 = 500 (g)

Question 10:
Wendy is 27 years old.Vicky is 3 years younger thanMika and 1 year older than Wendy.How old is Mika?
Answer: Mika is 31 years old.

Giải:
Tuổi của Mika là: 27 + 1 + 3 = 31 (tuổi)

Question 1:
Write in numbers “One hundred and one”
Answer: 101

Question 1:
Write in numbers “Nine hundred and twenty – two”
Answer: 922

Question 5:
Write the missing number in the blank

Answer: The missing number is 44.

Giải:
Qui luật của dãy số là: Số hạng sau bằng số hạng trước trừ đi 11. Suy ra: Số phải điền là: 55 - 11 = 44

Question 7:
Write the missing number in the blank

Answer: The missing number is 115.

Giải:
Qui luật của dãy số là: Số hạng sau bằng số hạng trước cộng với 5. Suy ra: Số phải điền là: 110 + 5 = 115

Question 2:
Write the missing number in the blank

Answer: The missing number is 108.

Giải:
Qui luật của dãy số là: Số hạng sau bằng số hạng trước cộng với 1. Suy ra: Số phải điền là: 107 + 1 = 108

Exam 3: Vượt chướng ngại vật

Arrange these numbers from greatest to least, which number will come fourth? Answer: 82


Giải:
Nếu sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến nhỏ thì số hạng thứ tư là số 82

Fill the blank with a suitable letter… Answer: J


Giải:
Kí tự tiếp theo là J

Fill the missing time? Answer: 7:15


Giải:
Qui luật của dãy số là: Số hạng sau ít hơn số hạng trước 30 phút. Suy ra: Thời gian còn thiếu là: 7:15

Fill the value x? Answer: 6

Answer: 6

Giải:
Giá trị của x là: 4 + 2 = 6

How do you write the number using digits? “eighty - two” Answer: 82


How do you write this number using words? “97”. Answer: Ninety - seven


How many circles are there? Answer: 4


How many even number are there? 12 13 14 15 16 17 18. Answer: 4


Giải:
Số số chẵn là: 4 (số)

In which piture, the clock shows ten past four? Answer: Picture 1


Giải:
Trong những hình trên thì hình số 1 chỉ 4 giờ 10 phút

Jenna bought a box with both chocolate and maple donuts. There were 2 fewer maple donuts than chocolate donuts, and there were 14 donuts in all. How many chocolate donuts did Jenna buy? Answer: 8

Giải:
Số sô cô la Jenna đã mua là: (14 + 2) = 8 (cái)

Mai filled 6 plates with cakes. She put 2 cakes on each plates. How many cakes did Mai use? Answer: 12

Giải:
Số bánh Mai đã dùng là: 2 x 6 = 12 (cái)

The line is about … inches long? Answer: 3


Giải:
Độ dài của đoạn thẳng là: 3 (inches)

The times shown is 4:30. In how many minutes, the time shown is 6:00. Answer: 90


Giải:
Thời gian từ 4 giờ 30 đến 6 giờ là: 1 giờ 30
Vậy: Số phút từ 4 giờ 30 đến 6 giờ là: 60 + 30 = 90 (phút)

What is the perimeter? Answer: 29cm


Giải:
Diện tích của hình là: 7 x 5 - 3 x 2 = 29 (cm)

What is the perimeter? Answer: 38cm


Giải:
Chu vi của hình trên là: 8 + 10 + 8 + 6 + 6 = 38 (cm)

What time will it be in 30 minutes? Answer: 2:20


Which number makes the equation true? Answer: 161


Giải:
Số phải điền vào là: 163 + 100 - 102 = 161

Which odd number comes next? 57 59 61 … Answer: 63


Giải:
Qui luật của dãy số là: Số hạng sau bằng số hạng trước cộng 2. Suy ra: số hạng tiếp theo là: 61 + 2 = 63

Which set of number is in order from greatest to least? Answer: Set 2


Đề và đáp án ôn thi vòng huyện Toán tiếng Anh (Math ViOlympic) lớp 5 NH 2016 - 2017 đã được đăng riêng tại đây. Để người đọc khỏi mất thời gian tìm kiếm, mình xin trích đăng lại.
Xem lý lịch thành viên

Mrhai0381178687

avatar
Thành viên mới
Thành viên mới
Nhờ thầy gởi dùm vòng 7. Cám ơn thầy
Xem lý lịch thành viên

thaodo

avatar
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc

@Mrhai0381178687 đã viết:Nhờ thầy gởi dùm vòng 7. Cám ơn thầy
Rất tiếc mình chưa rảnh để làm vòng 7 Toán tiếng Anh lớp 3 vì bận làm vòng 13 Toán tiếng Việt lớp 6. Khi nào rảnh, mình sẽ làm vòng 7 Toán tiếng Anh lớp 3.
Xem lý lịch thành viên

Mrhai0381178687

avatar
Thành viên mới
Thành viên mới
Thầy có soạn bộ đề Toán TA lớp 2 ko ạ.
Xem lý lịch thành viên

thaodo

avatar
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
Mình không làm vì không có đủ thời gian.
Xem lý lịch thành viên

Sponsored content


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | www.sosblogs.com