Change background image
Trường Thực nghiệm GDPT Tây Ninh


You are not connected. Please login or register

Go downThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

on 14/5/2013, 11:25 am

Ngày 09/5/2013, Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh đã ban hành Công văn số 839/SGD&ĐT-VP về việc Tổ chức Lễ tuyên dương học sinh giỏi đạt giải thưởng Lê Quý Đôn năm học 2012 - 2013. Theo đó, Lễ tuyên dương sẽ được tổ chức vào lúc 13 giờ 30 ngày 15/5/2013 tại Hội trường A Sở Giáo dục và Đào tạo. Trong buổi lễ này, Trường Thực nghiệm GDPT Tây Ninh có 47 học sinh giỏi được tuyên dương và trao tặng giải thưởng Lê Quý Đôn năm học 2012 - 2013 vì đã có thành tích tốt trong học tập tại trường và đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi vòng tỉnh năm học 2012 - 2013.

Danh sách học sinh giỏi của Trường Thực nghiệm GDPT Tây Ninh đạt giải thưởng Lê Quý Đôn năm học 2012 - 2013:

TT

Họ tên học sinh

Đạt giải

Môn

1.

Tröông Tieáu Anh
Nhaát

Ñòa lí

2.

Leâ Nguyeãn Haûi Ñaêng
Nhaát

Hoùa hoïc

3.

Nguyeãn Quyønh An
Nhaát

Vaên

4.

Ñaëng Thaønh Ñaït
Nhì

Ñòa lí

5.

Ñaëng Vónh Loäc
Nhì

Ñòa lí

6.

Trang Thaùi Maïnh Quyeàn
Nhì

Ñòa lí

7.

Leâ Nguyeãn Tæ Phuù
Nhì

Ñòa lí

8.

Nguyeãn Thò Kim Phuïng
Nhì

Hoùa hoïc

9.

Huyønh Coâng Tuaán
Nhì

Hoùa hoïc

10.

Voõ Töôøng Vy
Nhì

Sinh hoïc

11.

Phaïm Ñoaøn Baûo Chi
Nhì

Lòch söû

12.

Nguyeãn Voõ Ngoïc Tieân
Nhì

Toaùn

13.

Vuõ Leâ Mai Thaûo
Ba

Tieáng Anh

14.

Phaïm Thò Minh Taâm
Ba

Tieáng Anh

15.

Ñoã Quang Ñöùc
Ba

Ñòa lí

16.

Buøi Thò Huyønh Hoa
Ba

Ñòa lí

17.

Nguyeãn Vaên Thònh
Ba

Ñòa lí

18.

Buøi Coâng Tuaán Anh
Ba

GDCD

19.

Traàn Phuùc Loäc
Ba

GDCD

20.

Traàn Nam Nhaát
Ba

Hoùa hoïc

21.

Leâ Ñoã Lan Anh
Ba

Hoùa hoïc

22.

Nguyeãn Trung Haäu
Ba

Hoùa hoïc

23.

Nguyeãn Thanh Vuõ
Ba

Hoùa hoïc

24.

Nguyeãn Thò Thanh Hieàn
Ba

Sinh hoïc

25.

Huyønh Baûo Ngaân
Ba

Sinh hoïc

26.

Buøi Ngoïc Gia Linh
Ba

Lòch söû

27.

Nguyeãn Traàn Minh Thö
Ba

Lòch söû

28.

Phuøng Huyønh Nhi
Ba

Toaùn

29.

Leâ Nhöït Minh
Ba

Vaên

Xem lý lịch thành viên

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà thaodo
on 15/5/2013, 4:18 am

TT

Họ tên học sinh

Đạt giải

Môn

1.
Ngoâ Nguyeãn Duy An


Khuyeán khích


Tieáng Anh


31.
Nguyeãn Thanh Bình


Khuyeán khích


Tieáng Anh


32.
Traàn Thò Baûo Trang


Khuyeán khích


Tieáng Anh


33.
Phaïm Nguyeãn Minh Thö


Khuyeán khích


Ñòa lí


34.
Leâ Ngoïc Hieáu


Khuyeán khích


GDCD


35.
Vuõ Thò Quyønh Traâm


Khuyeán khích


GDCD


36.
Trònh Thò Haïnh Quyeân


Khuyeán khích


GDCD


37.
Ñinh Kim Ngoïc Quyønh Nhö


Khuyeán khích


GDCD


38.
Nguyeãn Anh Thö


Khuyeán khích


GDCD


39.
Trònh Haûi Nam


Khuyeán khích


Vaät lí


40.
Nguyeãn Hoaøng Tuaán


Khuyeán khích


Vaät lí


41.
Traàn Baûo Hoaøng


Khuyeán khích


Vaät lí


42.
Nguyeãn Minh Tuaán


Khuyeán khích


Vaät lí


43.
Nguyeãn Thaønh Ñaït


Khuyeán khích


Vaät lí


44.
Nguyeãn Thò Myõ Duyeân


Khuyeán khích


Sinh hoïc


45.
Leâ Ngoïc Quyønh Nhö


Khuyeán khích


Lòch söû


46.
Hoaøng Thanh Trang


Khuyeán khích


Toaùn


47.
Nguyeãn Myõ Tieân


Khuyeán khích


Toaùn

Do số lượng học sinh giỏi quá nhiều nên không thể đăng trong cùng một topic được nên phải chia ra làm 2 bài, rất mong các bạn thông cảm bỏ qua.

Các bạn có thể tải Danh sách học sinh đạt giải thưởng Lê Quý Đôn năm học 2012-2013 tại đây.
Xem lý lịch thành viên

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà thaodo

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài viết liên quan

    Quyền hạn của bạn:

    Bạn không có quyền trả lời bài viết

    • Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create your own blog

    Hỗ trợ Liên hệ